Viewing posts categorised under: Semináre - webináre

WEBINÁR – Zmeny LPIS

od Skeagis v Aktuality, Semináre - webináre

Vážení zákazníci,

v rámci prípravy ku podaniu Jednotnej žiadosti o priame platby pre rok 2022 sme si pre Vás pripravili novinku, ktorá súvisí s vyhodnotením vrstvy LPIS. 

Dovolili sme si pre Vás pripraviť novú zostavu v rámci modulu Pozemky, ktorá vyhodnocuje a porovnáva plochy, ktoré ste deklarovali minulý rok s tohtoročným stavom. Ide o tabuľkový podklad k inventarizácii, respektíve sumarizácii plôch pre kampaň 2022. V zostave sú znázornené plochy, ktoré boli vyňaté z LPIS, ale aj plochy pri ktorých došlo ku prečíslovaniu. 

Spomínanú zostavu nájdete v programe Skeagis -> Modul Pozemky -> Tlačové zostavy ->  Zmeny v mojich LPIS (2021 voči 2022)

UPOZORNENIE

Je veľmi dôležité aby zákres, ktorý spravíte ku Jednotnej žiadosti o priame platby prezentoval reálne zodpovedajúci stav v teréne. Týka sa to aj prípadu osevu na svahu nad 12%. Pre potvrdenie správnosti Vášho rozhodnutia resp. akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na linke hot-line.

Čítať ďalej

Webinár – Evidencia podpôr v module Zvieratá

od Skeagis v Aktuality, Semináre - webináre

Využite modul Podpory na prípravu príloh k Vašej žiadosti o platby a majte pod kontrolou zvieratá počas retenčného obdobia.

Modul Zvieratá – Podpory Vám zabezpečí: 

 • prehľad zvierat, ktoré máte na farme a spĺňajú podmienky pre zaradenie do žiadosti,
 • vytvorenie príloh k žiadosti pre listinné aj elektronické podanie žiadosti,
 •  kontrolu nad evidenciou zmien počas retenčného obdobia,
 •  podklady k  oznámeniam o zmene pre potreby PPA.

Webinár vysielame naživo už túto stredu 13.04.2022 o 08:30 hod.

Pripravte si podklady k žiadosti o platby v module Zvieratá. Ušetrite čas a zabezpečte si potrebné zoznamy zvierat už do niekoľkých minút!

Nemôžete  si ho pozrieť on line? Nevadí. Ako vždy ho pre Vás uložíme do archívu v programe. 

Čítať ďalej

WEBINÁR – Dôležitosť nájomných zmlúv pri podávaní žiadostí o priame platby

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Mnohí z vás už isto zachytili informáciu o
pripravovanom návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym
pozemkom. Cieľom registra je sprehľadniť užívacie vzťahy a vzťahy pri 
podávaní žiadosti o podpory a pomoci v sektore poľnohospodárstva. 

Zdôrazňujeme, že pripravovaný zákon musí prejsť celým legislatívnym procesom, ktorý môže značne zmeniť jeho znenie. Podľa vyjadrenia riaditeľa PPA by však chceli tento register sfunkčniť do konca roka 2021. 

PI/2021/48 Návrh zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom.

Súčasná legislatíva  uvádza, v zmysle nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, sa platby poskytnú len tomu žiadateľovi, ktorý má pôdu k dispozícií k 31. máju príslušného roka. 

To znamená, že ak nie je väčšinovým vlastníkom týchto pozemkov, mal by mať právo užívania zabezpečené nájomnými,  podnájomnými zmluvami alebo na základe iného právneho titulu  v nadpolovičnej väčšine počítanej podľa spoluvlastníckych podielov jednotlivých parciel registra E, prípadne reg. C.

Dôležité je zdôrazniť, že potreba práva užívania
(dosiahnutá napr. zazmluvnením väčšiny podielov) sa týka každej samostatnej parcely
E alebo C, nie väčšiny plochy bloku LPIS, alebo kultúrneho dielu.

Ako táto zmena môže, pravdepodobne, ovplyvniť  poľnohospodárske
subjekty?

 • Od budúceho roka bude
  potrebné evidovať nájomné (alebo podnájomné) vzťahy ku každej jednej
  katastrálnej parcele nachádzajúcej sa pod deklarovanými kultúrnymi dielmi v
  centrálnom registri.
 • Pri zakresľovaní 
  plôch oprávnených pre žiadosti o priame platby bude potrebné
  katastrálne  parcely registra E alebo C, na ktoré nie je možné
  preukázať právny titul obhospodarovania, vyňať z plôch oprávnených pre podpory

Pripravte sa na túto
situáciu v predstihu a dajte si do poriadku právne vzťahy na deklarovanej pôde.

V programe nájdete moduly a
funkcie, ktoré Vám už dlhé roky pomáhajú viesť agendu nájomných zmlúv:

>>> modul
nájomné zmluvy a vydaná pôda  

>>> detailná
evidencia zmluvy so SPF  

>>> percento
zazmluvnenia  katastrálnych parciel

>>> kontrola
plnenia podmienky právneho titulu k deklarovanej parcele pri podávaní žiadosti
o priame platby v module Digitálna podateľňa

>>> prílohy
podľa vyhlášky 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o spôsobe
a rozsahu vedenia a poskytovnia evidencií a stanovenia obvyklej výšky
nájomného  

 Okrem toho sme v súvislosti
s pripravovanou legislatívou pripravili aj nové funkcie:

>>> nová vrstva „Plochy
s právom užívania“ – 
 pomocná vrstva pre správne zakreslenie
hraníc deklarovaných parciel. Má upozorniť na plochy, ktoré sú
predmetom  deklarácie, ale z pohľadu zazmluvnenia subjekt
nemá právo na týchto plochách hospodáriť.  

>>> zohľadnenie
vrstvy pri zakresľovaní plôch pre žiadosti o priame platby v module Digitálna
podateľňa

>>> upozornenie na plochy bez
dostatočného pokrytia nájomnými zmluvami  

Viac k novým funkciám sa dozviete vo
webinári, ktorý vysielame naživo v piatok 16.4.2021 o 10:00 priamo v programe
Skeagis

Ak živé
vysielanie nestihnete, záznam nájdete  v archíve
programu Skeagis – Pomoc – Webináre.

Tešíme sa na
vás.

ff

Čítať ďalej

WEBINÁR – Úprava textov nájomnej zmluvy v programe Skeagis

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Ak ešte stále pracne vypisujete nájomné zmluvy, pozvánky na členskú schôdzu , obálky, či  sprievodné listy vo worde, je čas to zmeniť.

Pozývame vás sledovať webinár, v ktorom sa naučíte pracovať s textami v programe Skeagis.

1. objavíte jednoduchosť využívania predvolených šablón, ktoré Vám ušetria čas

2. naučíte sa pripraviť vlastné šablóny  a upravovať ich podľa prichádzajúcich zmien

3.  pochopíte definície parametrov a ich vzájomné súvislosti

4.   porozumiete údajom v prílohe k nájomnej zmluve a dozviete sa možnosti jej úpravy

5.  zistíte ako si môžete nájomné zmluvy a jej prílohy vytlačiť hromadne

6.  a pochopíte, prečo je výhodnejšie vytlačiť texty zmlúv priamo z programu Skeagis

Dozviete sa ako:  

 << vytvoriť šablónu nájomnej zmluvy alebo iného dokumentu (napr. sprievodný list..) 

<< aké údaje obsahuje príloha k nájomnej zmluve a ako ich možno upraviť

<< spojiť nájomnú zmluvu a prílohu do jedného celku

<< hromadne vytlačiť nájomné zmluvy a prílohy

<< vytlačiť z programu obálky

Spustite si  webinár priamo v programe Skeagis vo štvrtok  3.12. 2020 o 10:00 hod.

 Nemôžete  si ho pozrieť on line?

Nevadí. Ako vždy ho pre vás uložíme do archívu v programe. 

Čítať ďalej

Webinár – Vyplácanie nájomného

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Mnoho užívateľov modulu Nájomné zmluvy už roky využíva funkcie pre vyplácanie nájomného vlastníkom pôdy. Rýchlym spôsobom môžu zadávať výplatu nájomného, evidovať už vyplatený nájom, získavať sumárne informácie o už vyplatenom nájomnom aj o sume nájmu, ktorý je ešte potrebné vyplatiť v ďalšom období. Zároveň modul uchováva historické údaje o vyplatených platbách vlastníkovi nehnuteľnosti.

Pri vyplácaní si užívateľ programu môže vybrať z niekoľkých spôsobov vyplácania:

 • V hotovosti,
 • V naturáliách,
 • Poštovou poukážkou,
 • Prevodom na účet,
 • Elektronicky cez Internetbanking,
 • Elektronicky cez Slovenskú poštu.

Evidovaním vyplateného nájmu sa zároveň aktualizujú aj údaje vo vyhláške 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného. Vyplnené prílohy vyhlášky je tiež možné vytlačiť z priamo z programu.

Pre tých, ktorí ešte nevyskúšali jednoduché vyplácanie nájomného zo softvéru Skeagis, alebo si len potrebujú zopakovať postup vyplácania, sme pripravili webinár, ktorý užívateľov prevedie jednotlivými fázami vyplácania nájomného.

Webinár vysielame v piatok 30.10.2020 o 10:00 hod.  priamo v programe Skeagis. Webinár sa spustí automaticky. Predpokladaná dĺžka webinára je 40 minút. Pripravte si otázky, radi na nich odpovieme v závere vysielania.

A čo sa dozviete?

 • Spôsoby vyplácania,
 • Možnosti čiastočného vyplatenia nájmu,
 • Hromadné vyplácanie,
 • Možnosti odpočítavania poštovného z výšky nájmu,
 • Ako vytvoriť export pre Slovenskú poštu a internetbanking,
 • Zobrazenie vyplácania v zozname zmlúv,
 • Prehľad vyplácania po rokoch,
 • Prehľad  vyplácania po rokoch.

Tešíme sa na Vás.

Čítať ďalej

Metodické dni – Evidencia zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom v programe Skeagis

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

V ostatných dňoch mnohým z vás boli zo strany Slovenského pozemkového fondu doručené dodatky k aktuálnym nájomným zmluvám. Slovenský pozemkový fond v nich, okrem iného, požaduje zmeny výšky dohodnutého nájomného. V poľnohospodárskej sfére sa k tejto téme rozprúdila aktívna diskusia. Veríme,  že sa v tejto téme nájde konsenzus, ktorý bude uspokojivý pre obe strany. Bez ohľadu na výsledok je pre všetkých z vás, ktorí nájomné zmluvy spracovávate v softvéri Skeagis, potrebné zmluvu so SPF zaevidovať v programe.

PREČO JE DÔLEŽITÉ EVIDOVAŤ ZMLUVU SO SPF V PROGRAME?

 << zazmluvnená výmera pôdy, ktorú prenajíma SPF sa zobrazí v celkovom sumáre prenajímanej pôdy subjektu,

<< program zobrazí relevantné % zazmluvnenia prenajímaných parciel,

<< dosiahnu sa korektné údaje pre vyplnenie príloh vyhlášky 172/2018 Z. z. 

<< príprava argumentov pre rokovanie o predmete zmluvy (prenajímaných parcelách na základe užívania)  so SPF.

Aby sme vám celý proces prípravy, kontroly a evidencie zmluvy v programe Skeagis uľahčili, pripravili sme pre vás sériu metodických dní.  Stretneme sa aj osobne v Martine, ale kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií a rôznym obmedzeniam, sme pripravili metodické dni aj v online podobe.

Prihlásiť sa môžete priamo v programe Skeagis, záložka Pomoc.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Prepojenie modulu Pasenie a modulu Zvieratá

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Program Skeagis v module Pozemky už dlhodobo ponúka možnosť tvorby denníka pasenia. Na základe údajov o počte pasúcich sa zvierat v stáde, dĺžke pobytu na paši, dennej kŕmnej dávke program na zvolenom kultúrnom diele vypočíta produkciu dusíka a bilanciu živín. Doposiaľ užívateľ musel počty zvierat v stáde zadávať ručne. V novinke, ktorú sme pripravili pre užívateľov programu Skeagis  – modul Pozemky  a modul Zvieratá,  sú tieto údaje do denníka pasenia prenášané automaticky z modulu Manažment stáda ako priemerný počet zvierat v stáde za zvolené obdobie paše.

Informácie o pasúcich zvieratách sú podkladom pre automatický výpočet skladových  kapacít hospodárskych hnojív  v module Pozemky.

Viac informácií o novinke sa dozviete vo webinári,  ktorý  vysielame vo štvrtok  23.7. 2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

 << výhody prepojenia modulu Pasenie a modulu Zvieratá,

<< ako vytvoriť stádo v oboch moduloch, 

<< ako vytvoriť členenie v podniku na strediská, sekcie, maštale  – potrebné pre výpočet skladových kapacít hospodárskych hnojív,

<< zadávanie pastvy na jednotlivé kultúrne diely.

Ako vždy sme na záver webinára pripravili priestor na vaše otázky.

V prípade, že webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, V. časť, riešenie duplicitných deklarácií

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Prax z minulých rokov ukázala, že aj keď ste postupovali pri podávaní jednotnej žiadosti o platbu zodpovedne a dôsledne, vyskytnú sa rôzne komplikácie, ktoré vo vašej žiadosti spôsobia nezrovnalosti. Softvér Skeagis sa snaží včas zachytiť zmeny ako napr. duplicitná deklarácia, zmeny LPIS a pod. Na tieto zmeny budete upozornený notifikačným mailom.

Ak takáto zmena nastane, je potrebné urobiť nápravu. V pripravovanom webinári sme pripravili návod, ako odstrániť prekryty či vytlačiť potrebné doklady pre kontrolné orgány. Nenechajte si preto ujsť V. časť webinára k modulu Digitálna podateľňa, ktorú vysielame online  priamo v programe Skeagis 27.5.2020 o 10:00 hod. Rezervujte si čas 20 minút.

Prečo sledovať webinár?

Naučíte sa ako: 

<< riešiť duplicitné deklarácie,

<< stiahnuť plochy prekrytu so susedom,

<< vyhodnotiť % zazmluvnenia plôch pod parcelami,

<< zobraziť vaše nájomné zmluvy pod plochami ostatných žiadateľov,

<< vytvoriť podklady pre kontrolné orgány v zmysle vyhlášky č. 172/2018 Z.z.  

Počas webinára sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, IV. časť, Príprava žiadosti o zmenu LPIS a vytvorenie nového LPIS

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Možno ste sa pri príprave grafickej časti k jednotnej žiadosti o  platbu stretli so situáciou, že plochy, ktoré riadne obhospodarujete a užívate, nie sú zaradené v LPIS. Ak ste presvedčení, že na týchto pozemkoch bola nesprávne vykonaná aktualizácia LPIS, môžete  sa obrátiť na MPSR akt.lpis@land.gov.sk s požiadavkou na odstránenie chyby. Rovnako môžete pri podávaní žiadosti požiadať o rozšírenie LPIS.  Pamätajte, že pri oboch možnostiach musíte mať jednoznačné dôkazy o tom, že dotknutá plocha je spôsobilá.  Dôrazne odporúčame, aby ste tieto plochy mali v teréne zmapované presným zameriavacím zariadením na určovanie polohy.

Aj v tomto čase ponúkame služby zamerania a vytyčovania hraníc pomocou presného zariadenia na určovanie polohy. Takto zamerané plochy môžete preniesť priamo do modulu Digitálna podateľňa a zaradiť do žiadosti o platby.

Pozrite si IV. časť webinára k modulu Digitálna podateľňa,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 30.4.2020 o 10:00 hod.  Rezervujte si čas 15 minút.

Budeme hovoriť o:

 • príprave žiadosti o rozšírenie LPIS,
 • zakreslení nového LPIS a identifikácii takejto plochy,
 • princípoch rozšírenia biotopu,
 • rizikách spojených so žiadosťou o zmeny LPIS.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, III. časť, kreslenie plôch malého suseda

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Chcete sa vyhnúť pri podávaní Jednotnej žiadosti o podpory prekrytom vašich  plôch s plochami suseda? Boli by ste radi, ak by ste nemuseli počas roka riešiť  nezrovnalosti   a predkladať doklady pri krížovej kontrole z PPA? Jedným z riešení je zakresliť susedné plochy  spoločne s malým farmárom. 

Môžete sa rozhodnúť:

 << Zakreslíte  len spoločnú hranicu a spolu so susedom ju zašlete do aplikácie GSAA

<< Spolu so susedom podáte kompletnú žiadosť:

 • sused získa pred odoslaním žiadosti kontrolu plnenia legislatívnych požiadaviek a po odovzdaní žiadosti mu budú distribuované kontrolné maily o zmenách na deklarovaných plochách,
 • vy budete mať istotu, že žiadosť suseda neobsahuje chyby, ktoré by viedli k vykonaniu kontrol a pozastaveniu vyplatenia vašich platieb.

Ako na to sa dozviete  v III. časti webinára,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 16.4.2020 o 10:00 hod. Rezervujte si čas 15 minút.

Pripravili sme návod:

 • Ako zakresliť hranice užívania malému susedovi a odoslať ich.
 • Akým spôsobom pripraviť pre malého suseda kompletnú elektronickú časť žiadosti.
 • Ako predĺžiť registráciu malého suseda z predošlého roka i do novej kampane.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Čítať ďalej
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak