Agrárny geografický informačný systém SKEAGIS poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje o objektoch na zemskom povrchu.

SKEAGIS ponúka päť základných modulov: Kataster nehnuteľností, Nájomné, Pozemky, Digitálna podateľňa a Zvieratá a rozširujúci modul GPS. Výhodou tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

SKEAGIS moduly

Kataster nehnuteľností

Geodetické a katastrálne dáta sú základným prvkom pre získavanie informácií prostredníctvom modulu Kataster nehnuteľností.

Viac o module

Nájomné zmluvy

Modul Nájomné zmluvy poskytuje užívateľovi komplexnú správu nájomných zmlúv v zmysle Zákona č. 504/2003 Z.z. na pôdu s prepojením na mapovú časť a produkčné bloky.

Viac o module

Pozemky

Modul poskytuje prehľad o aktuálnej obhospodarovanej ploche a poľnohospodárskych parcelách na základe skutočného stavu poľnohospodárskych parciel.

Viac o module

Digitálna podateľňa

Modul Digitálna podateľňa umožňuje zakresľovanie spoločných a vnútorných hraníc na blokoch LPIS, kontrolu výmer a vzájomné odsúhlasenie zakreslených hraníc všetkými zainteresovanými subjektmi.

Viac o module

Zvieratá

Modul sústreďuje evidenciu všetkých dostupných údajov o zvieratách v chove na jednom mieste a  prepája  evidenciu reprodukcie  vedenej na podniku s hlásením o zmene stavu do CEHZ.

Viac o module

Evidencia podielnikov družstva

K modulu nájomné bola doplnená možnosť samostatnej a komplexnej evidencie podielnikov družstva.

Viac o module

Holdingové riešenie

Softvérové riešenie Skeagis ponúka možnosť spravovať viaceré podniky z jedného centra, a vidieť informácie samostatne, aj sumárne.

Viac o module

Externé ekonomické softvéry

Softvér Skeagis spolupracuje s väčšinou ekonomických softvérov v SR. Vstupy a výstupy je možné prenášať oboma smermi.

Viac o module

Doplnkový modul GNSS využívajúci GPS a GLONASS

Spoločnosť Skeagis poskytuje zákazníkom možnosť monitorovania strojov pomocou GNSS zariadenia aj na miestach a v čase, kde nie je možná prítomnosť pracovníka podniku. Prínosom je zvýšenie produktivity a efektivity.

Viac o module

Služby

Predplatená podpora k programu, služba vzdialenej správy, školenia alebo servisný zásah nášho technika sú len niektoré služby spoločnosť SKEAGIS s.r.o. ponúka našim partnerom.

Viac informácií

sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak