WEBINÁR – Dôležitosť nájomných zmlúv pri podávaní žiadostí o priame platby

WEBINÁR – Dôležitosť nájomných zmlúv pri podávaní žiadostí o priame platby

Mnohí z vás už isto zachytili informáciu o pripravovanom návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom. Cieľom registra je sprehľadniť užívacie vzťahy a vzťahy pri  podávaní žiadosti o podpory a pomoci v sektore poľnohospodárstva. 

Zdôrazňujeme, že pripravovaný zákon musí prejsť celým legislatívnym procesom, ktorý môže značne zmeniť jeho znenie. Podľa vyjadrenia riaditeľa PPA by však chceli tento register sfunkčniť do konca roka 2021. 

PI/2021/48 Návrh zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom.

Súčasná legislatíva  uvádza, v zmysle nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, sa platby poskytnú len tomu žiadateľovi, ktorý má pôdu k dispozícií k 31. máju príslušného roka. 

To znamená, že ak nie je väčšinovým vlastníkom týchto pozemkov, mal by mať právo užívania zabezpečené nájomnými,  podnájomnými zmluvami alebo na základe iného právneho titulu  v nadpolovičnej väčšine počítanej podľa spoluvlastníckych podielov jednotlivých parciel registra E, prípadne reg. C.

Dôležité je zdôrazniť, že potreba práva užívania (dosiahnutá napr. zazmluvnením väčšiny podielov) sa týka každej samostatnej parcely E alebo C, nie väčšiny plochy bloku LPIS, alebo kultúrneho dielu.

Ako táto zmena môže, pravdepodobne, ovplyvniť  poľnohospodárske subjekty?

  • Od budúceho roka bude potrebné evidovať nájomné (alebo podnájomné) vzťahy ku každej jednej katastrálnej parcele nachádzajúcej sa pod deklarovanými kultúrnymi dielmi v centrálnom registri.
  • Pri zakresľovaní  plôch oprávnených pre žiadosti o priame platby bude potrebné katastrálne  parcely registra E alebo C, na ktoré nie je možné preukázať právny titul obhospodarovania, vyňať z plôch oprávnených pre podpory

Pripravte sa na túto situáciu v predstihu a dajte si do poriadku právne vzťahy na deklarovanej pôde.

V programe nájdete moduly a funkcie, ktoré Vám už dlhé roky pomáhajú viesť agendu nájomných zmlúv:

>>> modul nájomné zmluvy a vydaná pôda  

>>> detailná evidencia zmluvy so SPF  

>>> percento zazmluvnenia  katastrálnych parciel

>>> kontrola plnenia podmienky právneho titulu k deklarovanej parcele pri podávaní žiadosti o priame platby v module Digitálna podateľňa

>>> prílohy podľa vyhlášky 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovnia evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného  

 Okrem toho sme v súvislosti s pripravovanou legislatívou pripravili aj nové funkcie:

>>> nová vrstva „Plochy s právom užívania“ –  pomocná vrstva pre správne zakreslenie hraníc deklarovaných parciel. Má upozorniť na plochy, ktoré sú predmetom  deklarácie, ale z pohľadu zazmluvnenia subjekt nemá právo na týchto plochách hospodáriť.  

>>> zohľadnenie vrstvy pri zakresľovaní plôch pre žiadosti o priame platby v module Digitálna podateľňa

>>> upozornenie na plochy bez dostatočného pokrytia nájomnými zmluvami  

Viac k novým funkciám sa dozviete vo webinári, ktorý vysielame naživo v piatok 16.4.2021 o 10:00 priamo v programe Skeagis

Ak živé vysielanie nestihnete, záznam nájdete  v archíve programu Skeagis – Pomoc – Webináre.

Tešíme sa na vás. ff