O firme

UŽ VIAC AKO 20 ROKOV NA TRHU

Vízia:

Našou víziou je byť najlepší na trhu v poskytovanom predmete a službách z hľadiska uspokojovania potrieb a želaní zákazníkov tak, aby bola zabezpečená rovnosť záujmov v inter-, mikro- a makro- prostrediach v čo najväčšej miere (zamestnanci, partneri-zákazníci, firma, majitelia, štát a životné prostredie).

Poslanie:

Poskytovať kvalitné produkty a služby zákazníkom pre finančné riadenie na základe evidencií spojených s nájomnými zmluvami a činností agronomických, zootechnických, mechanizačných, prepojených na plánovanie a účtovníctvo.

Jednou z hlavných výhod systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou
a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

Pôsobenie a vízia

Ucelený informačný systém Skeagis prináša pre manažment podniku dôkladné informácie o vývoji nákladov, alokácii výrobných a finančných zdrojov, zabezpečuje podklady pre kontroly zo strany štátnej správy a ÚKSÚP, poskytuje informácie pre žiadosti o priame platby, pre manažment nájomných zmlúv a korekciu vyplácania nájomného.

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s návrhom, tvorbou databázových geografických aplikácií pre stolové i serverové riešenia. Základným pravidlom firmy je:

„Kvalitné riešenie pre spokojnosť zákazníka v dvoch oblastiach – environmentálnej a agrárnej“.

Našou víziou je udržať pozíciu lídra na trhu a s naším jedinečným know-how rozšíriť spektrum poskytovaného softvéru a služieb. Súbežne rozvíjať sekciu služieb v oblasti školení a vzdelávania zákazníkov a získať ďalších spokojných zákazníkov.

Služby

Komplexná ponuka služieb

Dlhoročné skúsenosti

V odbore špecializovaného vývoja a implementácie softvérových produktov v oblasti agro sektoru pôsobíme už viac ako 21 rokov a ponúkame softvér a služby, ktoré pomáhajú plniť našim zákazníkom ich legislatívne povinnosti. Sledujeme trendy vo vývoji softvéru, využívame a odovzdávame len také nástroje, ktoré sú dlhodobo udržateľné, zaistia podniku vysoký výkon a čo možno najjednoduchšiu údržbu softvéru.

Interne a externe spolupracujeme s najskúsenejšími odborníkmi v predmetnej problematike. Stratégia riadenia zamestnancov v našej spoločnosti smeruje k udržaniu a posilneniu vysokej úrovne vedomostí a skúseností z odboru IT a poľnohospodárstva.

Výhody spolupráce

s firmou SKEAGIS, s. r. o.