Upozornenie k príprave Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

Upozornenie k príprave Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

Vážení zákazníci, 

spoločne budeme aj tento rok pripravovať podmienky pre to, aby kampaň pre prípravu žiadosti o priame platby bola úspešne zvládnutá. Veríme, že moduly Digitálna podateľňa a Zvieratá Vám budú v procese prípravy Vašich žiadostí nápomocné.

Tento rok sa stretávame s niekoľkými zásadnejšími výzvami, na ktoré by sme Vás radi upozornili.

LPIS

Cyklická aktualizácia LPIS sa dotkla stredného Slovenska, a teda na zásadnejšie zmeny LPIS sa musia pripraviť poľnohospodári v týchto okresoch. V procese aktualizácie sa vychádzalo aj z nových orto snímok, preto je potrebné, aby ste si svoje plochy skontrolovali, vyhodnotili na nových podkladoch, dostupných aj v programe. Viacerí uvádzate, že aj plochy, ktoré sú využívané ako pasienky, boli predmetom  úpravy LPIS a nevnímate ich vyčlenenie ako správne.

V tejto súvislosti odporúčame, aby ste si plochy skontrolovali aj v teréne a ubezpečili sa, či boli odstránené aj nedopasky. Pokiaľ obzvlášť viacročný porast nedopaskov ostáva na parcelách, môže byť podnetom pre vyčlenenie takých plôch z LPIS. V prípade, že nejde o Váš prípad a vnímate vyčlenenie alebo úpravu ako neoprávnenú, máte možnosť obrátiť sa na útvar pre aktualizáciu LPIS prostredníctvom emailovej adresy akt.lpis@apa.sk. Odporúčanou prílohou je fotodokumentácia parciel, ktoré sú úpravou LPIS dotknuté.

Ak sa nerozhodnete využiť možnosť pripomienkovania úpravy LPIS a zákres nezodpovedá Vášmu skutočnému užívaniu, deklarácia umožňuje požiadať o rozšírenie LPIS. Upozorňujeme však, že rozšírenie môže mať za následok oneskorenie platieb z dôvodu administrácie tejto žiadosti. 

Úhor s produkciou v EFA

Na základe rozhodnutia MPRV SR je možné na plochách v minulosti deklarovaných ako úhor v EFA pestovať plodiny s produkciou a súčasne ich deklarovať ako úhor zaradený do EFA. Upozorňujeme, že na základe niektorých otvorených otázok nie je možné jednoznačne skontrolovať Vašu žiadosť a poskytnúť Vám odporúčania pre použitie tohto riešenia vo Vašej žiadosti. Majte toto, prosíme, na vedomí, keď si budete Vaše žiadosti pripravovať a rozhodovať sa, ako rozčleníte Vaše plochy za účelom zabezpečenia dostatočného pokrytia EFA.

Zmeny v ekologickej produkcii

Na základe novelizovanej legislatívy k ekologickej poľnohospodárskej výrobe podliehajú nové Vami obhospodarované plochy a predmety poľnohospodárskej produkcie kontrole inšpekčnou organizáciou, a to ešte pred nahlásením na ÚKSÚP. Netýka sa to prípadov prečíslovania, zlúčenia, rozdelenia LPIS, kedy nahlásenie na ÚKSÚP postačuje. Viac informácií k tejto téme nájdete na stránke ÚKSÚP.