Upozornenie na svahovitosti

Upozornenie na svahovitosti

Vážený zákazník,

poslednou dobou sa často stretávame s otázkami v súvislosti s hospodárením v svahoch. MPRV SR pre rok 2021 zverejnilo novú mapu svahovitosti, o ktorej doslovne uvádza, že bude využívaná na kontrolu podmienok dodržiavania pravidiel krížového plnenia. Táto vrstva je prístupná v module Digitálna podateľňa .

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-novej-vrstve-svahovitosti-v-gsaa/10174

Na základe vyjadrenia ministerstva je daná vrstva v takejto podobe záväzná pre rok 2021 a bude využívaná na administratívne kontroly. Niektorí zákazníci napriek tomu hlásia zjavné nesúlady voči realite.

Samotné hospodárenie v svahoch je upravené predovšetkým nasledovnými legislatívnymi nariadeniami:

  1. Nariadenie vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov definuje pravidlá križového plnenia, ktoré predstavujú jeden zo základných záväzkov každého žiadateľa o priame platby. V týchto podmienkach sa v  súvislosti so svahovitosťou uvádza.

       a) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 7° nepestovali širokoriadkové plodiny bez uplatňovania                   protieróznych agrotechnických opatrení.

       b) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 12° nepestovali širokoriadkové plodiny.

           Na základe skúseností sprostredkovaných našimi zákazníkmi, aj malé porušenie tejto podmienky v minulom roku               malo z následok oneskorenie platieb alebo udelenie sankcií. Samotné usmernenie k príslušnému nariadeniu vlády             uvádza  „Zanedbateľné porušenie sa hodnotí ako poľahčujúca okolnosť, t. j. ak porušenie podmienky je                                 zaznamenané do výmery max 0,01 ha, v rámci hraníc užívania.“

          Z uvedených dôvodov je kontrola v programe Skeagis implementovaná ako chyba, ktorá neumožní podanie                          žiadosti. Toto nastavenie je možné zmeniť len na základe explicitnej požiadavky podniku.

2. Pokiaľ hospodárite v zraniteľných oblastiach, týka sa Vás naviac aj ustanovenie zo zákona č. 136 / 2000 Z. z., § 10c – používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach:

          Pri hospodárení na svahoch je zakázané
         a) využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12 stupňov ako ornú pôdu,

         V súvislosti s týmto zákonom evidujeme z praxe viacero zľahčujúcich neoficiálnych vyjadrení príslušných                             pracovníkov, aj aktivitu SPPK o získanie oficiálneho usmernenia. Rovnako pri ozname o zverejnení novej vrstvy                     svahovitosti nie je zmienka o jej využívaní za účelom vykonávania tejto kontroly.  Od našich zákazníkov nemáme                 informáciu  o tom, že by malé porušenie tejto podmienky (orná pôda v svahu nad 12 stupňov v zraniteľnej oblasti) v           minulosti viedlo k oneskoreniu platby alebo k sankcii.

         Vzhľadom na vyššie uvedené je táto kontrola v programe Skeagis implementovaná ako upozornenie, ktoré                          umožňuje pokračovať v podávaní žiadosti.

Pre úplnosť uvádzame, že uvedené podmienky boli rovnako v platnosti aj minulý rok; došlo len zmene vrstvy svahovitosti, ktorá sa má využívať na ich kontrolu. 

V súvislosti s potenciálnymi zmenami vrstvy na základe požiadavky žiadateľov uvádzame nižšie výsek z našej komunikácie s MPRV SR (otázka zo dňa 15.2.2021, odpoveď zo dňa 17.2.2021).