Viewing posts categorised under: Aktuality

Predĺžili sme termín na vyskúšanie modulu Monitoring porastov do 15.11.2020

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Úprava legislatívy na európskej pôde v máji 2018 umožnila používanie tzv. „monitorovacích kontrol“. Po roku 2020 by sa tieto monitorovacie kontroly mali  stať hlavným systémom kontrol v SPP po roku 2020.

Podstatou uvedených kontrol je porovnávanie snímok zo satelitov Sentinel programu Copernicus s LPIS uvedenými v žiadosti o podpory. Snímky sú  získavané každých päť dní, usporiadané do časových radov počas vegetačného obdobia. Umožňujú identifikovať plodiny a monitorovať určité poľnohospodárske postupy na jednotlivých pozemkoch aj bez ľudského zásahu. Takýmto spôsobom je umožnená kontrola všetkých prijímateľov podpôr, nielen vybranej vzorky žiadateľov.

V prípade, že automatizovaný systém nevie určiť, či je žiadosť oprávnená, kontrola pokračuje vizuálnou kontrolou dostupných snímok pozemku, resp. požadovaním a kontrolou dodatočných informácií od poľnohospodára. Kontroly na mieste sa vykonávajú len vtedy, ak výsledok procesu monitorovania zostáva nejednoznačný a potenciálny finančný vplyv nedodržania pravidiel prekročí určitú hranicu.

Nové pravidlá umožňujú tiež legitímne využívanie aj iných nových technológií (drony, fotografie so zemepisným označením, údaje z iných satelitov).

Určite ste si všimli, že vám v programe Skeagis počas októbra pribudla nová záložka Monitoring porastov. Sprístupnili sme ju pre vás na mesiac zadarmo. Práve prostredníctvom tohto modulu je možné satelitné snímky zo satelitov Sentinel zobraziť aj v programe Skeagis. Ak ste nestihli vyskúšať nový modul na vlastných dátach, máme pre vás skvelú správu. Predlžili sme termín na vyskúšanie modulu do 15.11.2020.

Zobrazenie a vyhodnocovanie snímok vám umožní:

 • Získať prehľad o vývoji porastu,
 • zobraziť vývoj zrážok a teplôt,
 • včas získať informáciu, že plodina je napadnutá škodcom či zverou
 • získať upozornenie na parcely, na ktorých dochádza k zmene  vo vývoji porastu či jeho poškodeniu,
 • zosúladiť zápisy v  knihe honov so  satelitnými snímkami,
 • skontrolovať správnosť zápisov v knihe honov voči satelitným snímkam, ktoré môže používať PPA  na tzv. monitorovacie kontroly,
 • vyhnúť  sa sankciám,
 • zaviesť precízne poľnohospodárstvo,
 • využívať  o zónovom hnojenie či  variabilne  siatie.

Ako pracovať s modulom, čítať a vyhodnocovať informácie sa dozviete  vo webinári, ktorý sme vysielali  k danej téme alebo v krátkom videu, kde sme pre vás pripravili praktické ukážky k jednotlivým snímkam. Oba záznamy nájdete v programe Skeagis – Pomoc – Webináre.

Ak máte záujem o aktiváciu modulu, objednávajte ho priamo v programe Skeagis alebo volajte vášho obchodného zástupcu.

Čítať ďalej

Webinár – Vyplácanie nájomného

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Mnoho užívateľov modulu Nájomné zmluvy už roky využíva funkcie pre vyplácanie nájomného vlastníkom pôdy. Rýchlym spôsobom môžu zadávať výplatu nájomného, evidovať už vyplatený nájom, získavať sumárne informácie o už vyplatenom nájomnom aj o sume nájmu, ktorý je ešte potrebné vyplatiť v ďalšom období. Zároveň modul uchováva historické údaje o vyplatených platbách vlastníkovi nehnuteľnosti.

Pri vyplácaní si užívateľ programu môže vybrať z niekoľkých spôsobov vyplácania:

 • V hotovosti,
 • V naturáliách,
 • Poštovou poukážkou,
 • Prevodom na účet,
 • Elektronicky cez Internetbanking,
 • Elektronicky cez Slovenskú poštu.

Evidovaním vyplateného nájmu sa zároveň aktualizujú aj údaje vo vyhláške 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného. Vyplnené prílohy vyhlášky je tiež možné vytlačiť z priamo z programu.

Pre tých, ktorí ešte nevyskúšali jednoduché vyplácanie nájomného zo softvéru Skeagis, alebo si len potrebujú zopakovať postup vyplácania, sme pripravili webinár, ktorý užívateľov prevedie jednotlivými fázami vyplácania nájomného.

Webinár vysielame v piatok 30.10.2020 o 10:00 hod.  priamo v programe Skeagis. Webinár sa spustí automaticky. Predpokladaná dĺžka webinára je 40 minút. Pripravte si otázky, radi na nich odpovieme v závere vysielania.

A čo sa dozviete?

 • Spôsoby vyplácania,
 • Možnosti čiastočného vyplatenia nájmu,
 • Hromadné vyplácanie,
 • Možnosti odpočítavania poštovného z výšky nájmu,
 • Ako vytvoriť export pre Slovenskú poštu a internetbanking,
 • Zobrazenie vyplácania v zozname zmlúv,
 • Prehľad vyplácania po rokoch,
 • Prehľad  vyplácania po rokoch.

Tešíme sa na Vás.

Čítať ďalej

Oznámenie o možnom prerušení poskytovania služieb

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Oznamujeme Vám,  že dňa 16.10.2020 od  07:30  do  15:30 bude prerušená distribúcia elektriny   v sídle našej spoločnosti  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Vyvíjame všetko úsilie, aby sme pre Vás  zabezpečili neprerušené poskytovanie služieb s využitím redundantého napájania. Napriek tomu Vás chceme upozorniť, že môže dôjsť k výpadkom poskytovania:

– aplikačného hostingu

– modulu Zvieratá

– modulu Digitálna podateľňa

– modulu IID

– modulu Monitoring porastov

– satelitného monitorovania strojov, vrátane zobrazenia na webovom rozhraní

– iných súvisiacich funkcií a modulov.

Zároveň môže byť ovplyvnená dostupnosť hotline. V takomto prípade píšte na podpora@podpora.sk. Zavoláme vám späť.

Odporúčame, aby ste si dôležité aktivity spojené s využívaním softvéru ( napr. hlásenie zmien do CEHZ, vyplácanie nájomného ..) naplánovali na iný termín.

Ďakujeme za pochopenie.

SKEAGIS, s. r. o.

Čítať ďalej

Metodické dni – Evidencia zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom v programe Skeagis

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

V ostatných dňoch mnohým z vás boli zo strany Slovenského pozemkového fondu doručené dodatky k aktuálnym nájomným zmluvám. Slovenský pozemkový fond v nich, okrem iného, požaduje zmeny výšky dohodnutého nájomného. V poľnohospodárskej sfére sa k tejto téme rozprúdila aktívna diskusia. Veríme,  že sa v tejto téme nájde konsenzus, ktorý bude uspokojivý pre obe strany. Bez ohľadu na výsledok je pre všetkých z vás, ktorí nájomné zmluvy spracovávate v softvéri Skeagis, potrebné zmluvu so SPF zaevidovať v programe.

PREČO JE DÔLEŽITÉ EVIDOVAŤ ZMLUVU SO SPF V PROGRAME?

 << zazmluvnená výmera pôdy, ktorú prenajíma SPF sa zobrazí v celkovom sumáre prenajímanej pôdy subjektu,

<< program zobrazí relevantné % zazmluvnenia prenajímaných parciel,

<< dosiahnu sa korektné údaje pre vyplnenie príloh vyhlášky 172/2018 Z. z. 

<< príprava argumentov pre rokovanie o predmete zmluvy (prenajímaných parcelách na základe užívania)  so SPF.

Aby sme vám celý proces prípravy, kontroly a evidencie zmluvy v programe Skeagis uľahčili, pripravili sme pre vás sériu metodických dní.  Stretneme sa aj osobne v Martine, ale kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií a rôznym obmedzeniam, sme pripravili metodické dni aj v online podobe.

Prihlásiť sa môžete priamo v programe Skeagis, záložka Pomoc.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Prepojenie modulu Pasenie a modulu Zvieratá

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Program Skeagis v module Pozemky už dlhodobo ponúka možnosť tvorby denníka pasenia. Na základe údajov o počte pasúcich sa zvierat v stáde, dĺžke pobytu na paši, dennej kŕmnej dávke program na zvolenom kultúrnom diele vypočíta produkciu dusíka a bilanciu živín. Doposiaľ užívateľ musel počty zvierat v stáde zadávať ručne. V novinke, ktorú sme pripravili pre užívateľov programu Skeagis  – modul Pozemky  a modul Zvieratá,  sú tieto údaje do denníka pasenia prenášané automaticky z modulu Manažment stáda ako priemerný počet zvierat v stáde za zvolené obdobie paše.

Informácie o pasúcich zvieratách sú podkladom pre automatický výpočet skladových  kapacít hospodárskych hnojív  v module Pozemky.

Viac informácií o novinke sa dozviete vo webinári,  ktorý  vysielame vo štvrtok  23.7. 2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

 << výhody prepojenia modulu Pasenie a modulu Zvieratá,

<< ako vytvoriť stádo v oboch moduloch, 

<< ako vytvoriť členenie v podniku na strediská, sekcie, maštale  – potrebné pre výpočet skladových kapacít hospodárskych hnojív,

<< zadávanie pastvy na jednotlivé kultúrne diely.

Ako vždy sme na záver webinára pripravili priestor na vaše otázky.

V prípade, že webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.

Čítať ďalej

Modul Monitoring porastov – oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Do nového modulu Monitoring porastov sme aktuálne zapracovali funkciu , ktorá podľa satelitnej snímky  a nadmorskej výšky identifikuje parcely, na ktorých žiadateľ v zmysle podmienok nariadenia vlády 342/2014 Z. z. nemohol z dôvodu nepriaznivého počasia vykonať potrebné agrotechnické zásahy.

Nová funkcia modulu Monitoring porastov:

 • Identifikuje parcely, ktoré naznačujú nedodržanie podmienok nariadenia vlády 342/2014 Z. z.,
 • Vyplní formulár „ Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“ s udaním dotknutých parciel,
 • Vytlačí prílohu o úhrne zrážok v zvolenom období.

Ak modul ešte nemáte aktívny, môžete si ho objednať priamo v programe Skeagis.

Čítať ďalej

NOVINKA – modul Monitoring porastov

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Veľmi nás teší, že vám môžeme opäť predstaviť nový modul programu Skeagis. Pripravovali sme ho pre vás tak, aby vám nielen uľahčil prácu, ale otvoril nové dimenzie aj pre operatívne, ale hlavne dlhodobé, rozhodovanie v agronomickej praxi.

 Prepojením na webové portály poskytovateľov satelitných snímok získate priamo pri zvolenej parcele informácie o kvalite porastu v aktuálnom aj historickom zobrazení. Sledujete jeho vývoj v čase, vidíte plochy, ktoré vykazujú anomálie, či už z dôvodu chorôb, škodcov, zvery alebo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.  Užívateľ je na tieto rozdiely včas upozornený, aby v prípade, že je to ešte možné, mohol sanovať svoju úrodu. Na základe snímok si môže pripraviť mapu hnojenia či postrekov pre variabilné hnojenie a postrek, tak aby bol dosiahnutý optimálny vývoj plodiny.  Z dlhodobého hľadiska, je možné na základe opakujúcich sa častí plôch vykazujúcich diferencie oproti štandardným plochám parcely vytvárať mapy siatia pre optimalizáciu osevného plánu s prihliadnutím na ekonomiku parcely.

Vzhľadom na to, že nové technológie prinášajú aj inovácie v oblasti kontrol zo strany štátnych orgánov, je jednou z foriem kontroly plôch zaradených do žiadosti o priame platby zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry, vyhodnotenie opakovaných satelitných alebo leteckých snímok vybraného územia zhotovených počas niekoľkých fáz vegetačného obdobia. Tieto snímky PPA následne porovnáva s „knihou honov“ vedenou na podniku a preveruje súlad evidovaných záznamov s vegetačnou fázou rastliny zaznamenanou pomocou satelitnej snímky. Už nezrovnalosť zachytená na jednom bloku môže viesť k nevyplateniu priamych platieb za celý podnik. Modul Monitoring porastov tak ponúka vynikajúci nástroj na kontrolu evidovaných zápisov v „knihe honov“  voči záznamom zo satelitnej snímky.

Nový modul Monitoring porastov objednávajte priamo v programe Skeagis, v záložke Pomoc – Objednávky.

V prvej fáze  bude dostupný za uvádzaciu cenu pre zberový rok 2020 len pre limitovaný počet zákazníkov!

Čítať ďalej

Odstávka modulu Zvieratá

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Vážení používatelia modulu Zvieratá,

neustále sa snažíme  zlepšiť  prístup k naším službám. Aktuálne pracujeme na navýšení výkonu pri práci s modulom Zvieratá.

Z toho dôvodu bude  dňa 5.6.2020 v čase 8.00 – 9.00 hod. prebiehať plánovaná odstávka. V tomto čase bude modul Zvieratá neprístupný.

Veríme, že zvýšenie výkonu prinesie  komfortnejšiu prácu s modulom Zvieratá.

Za prípadné vzniknuté komplikácie sa vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Čítať ďalej

Podávanie jednotnej žiadosti o priame platby

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Hlavnú kampaň s termínom 15.05. na podávanie jednotnej žiadosti o priame platby pre rok 2020 máme úspešne za sebou. Podali ste spolu s nami 625 žiadostí a v niektorých dňoch sme vybavili až 316 hovorov.  

Pevne veríme, že používanie nášho softvéru vám uľahčilo proces podávania jednotnej žiadosti.  Naša pomoc, aj po ukončení kampane, bude naďalej pokračovať. Softvér Skeagis vám bude pravidelne zasielať notifikačné maily o zmenách vo vašej žiadosti a v prípade, že bude potrebné riešiť nezrovnalosti, sme pripravení poskytnúť pomoc prostredníctvom našich hotline liniek.

Chceme sa vám úprimne poďakovať za prejavenú dôveru, trpezlivosť, mnohé otázky, s ktorými sa na nás obraciate. Vaše podnety nás neustále posúvajú dopredu v snahe inovovať a zlepšovať procesy a podmienky potrebné pre vzájomnú spoluprácu.

Pripravujeme ďalšie moduly na báze globálnych technológií, ktoré vám môžu napomôcť zvládnuť riešenie problémov vašej náročnej dennodennej práce. Veríme, že vás pozitívne oslovia.

ĎAKUJEME!

Kolektív SKEAGIS, s.r.o.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, V. časť, riešenie duplicitných deklarácií

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Prax z minulých rokov ukázala, že aj keď ste postupovali pri podávaní jednotnej žiadosti o platbu zodpovedne a dôsledne, vyskytnú sa rôzne komplikácie, ktoré vo vašej žiadosti spôsobia nezrovnalosti. Softvér Skeagis sa snaží včas zachytiť zmeny ako napr. duplicitná deklarácia, zmeny LPIS a pod. Na tieto zmeny budete upozornený notifikačným mailom.

Ak takáto zmena nastane, je potrebné urobiť nápravu. V pripravovanom webinári sme pripravili návod, ako odstrániť prekryty či vytlačiť potrebné doklady pre kontrolné orgány. Nenechajte si preto ujsť V. časť webinára k modulu Digitálna podateľňa, ktorú vysielame online  priamo v programe Skeagis 27.5.2020 o 10:00 hod. Rezervujte si čas 20 minút.

Prečo sledovať webinár?

Naučíte sa ako: 

<< riešiť duplicitné deklarácie,

<< stiahnuť plochy prekrytu so susedom,

<< vyhodnotiť % zazmluvnenia plôch pod parcelami,

<< zobraziť vaše nájomné zmluvy pod plochami ostatných žiadateľov,

<< vytvoriť podklady pre kontrolné orgány v zmysle vyhlášky č. 172/2018 Z.z.  

Počas webinára sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Čítať ďalej
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak