<strong>Import údajov zo zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom </strong>

Import údajov zo zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom 

Vážení zákazníci, používatelia softvéru Skeagis. 

Dovoľte aby sme vás upozornili a upriamili vašu pozornosť na dôležitú funkciu v module Nájomné zmluvy. Ide o automatický import vyžiadaných údajov zo zmluvy so Slovenský pozemkovým fondom.

Dôležitosť a spôsob evidovania zmluvy so SPF v programe SKEAGIS

Evidencia zmluvy zo Slovenským pozemkovým fondom je nevyhnutá z dôvodu prikladania výpisu z evidencie nájomných zmlúv ku žiadosti o priame platby (GSAA).

Kde sa nachádza táto funkcia v programe SKEAGIS?

Funkcia import zmluvy so SPF je dostupná v module Nájomné zmluvy v záložke zoznam zmlúv. Pri vytváraní zmluvy je potrebné vybrať ako prenajímateľa SPF. Následne v zozname parciel použiť funkciu – Import SPF z priečinka – automat a získané prílohy od SPF v správnych formátoch naimportovať.

Kde nájdem všetky potrebné informácie?

Inštrukcie pre zaevidovanie zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom nájdete na:

https://skeagis.sk/pomoc/#zmluva-spf