Evidencia zmlúv a Slovenský pozemkový fond

Vážení zákazníci,

touto cestou Vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru v tomto náročnom období a pevne veríme , že  podávanie  evidencie zmlúv v súlade s vyhláškou MPRV SR č. 172/2018 Z. z.  dopadlo úspešne. 

Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom

Informácia pre tých, ktorí ešte nemajú podpísanú zmluvu, prípadne dodatok.  Slovenský pozemkový fond pripravuje a zasiela nové dodatky. Ak obdržíte od fondu podpísanú zmluvu alebo dodatok vyžiadajte si podklady v digitálnej forme pre zaevidovanie v programe Skeagis.

Podklady pre zaevidovanie

Na zaevidovanie zmluvy do programu Skeagis potrebujete okrem samotnej zmluvy aj doplnkové údaje od fondu. Ide o zoznam prenajatých C parciel (príloha Z10) vo formáte XLSX, zoznam LV vo formáte XML, zoznam parciel vo formáte XML a grafický zákres vo formáte VGI.

Pre získanie údajov odporúčame zaslať žiadosť prostredníctvom emailu na adresu:

jan.dubrava@pozfond.sk 

Ako žiadať dáta od SPF?

Žiadame Vás o zaslanie podkladov k zmluve č. ………… uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom ako prenajímateľom a ……………. ako nájomcom v elektronickej podobe v rozsahu “príloha Z10 vo formáte XLSX, zoznam LV vo formáte XML, zoznam parciel vo formáte XML a grafický zákres vo formáte VGI” na účely otestovania importu a zaevidovania do programu Skeagis.

Pre viac informácií klikajte sem:

https://skeagis.sk/pomoc/#zmluva-spf