31.1.2021 – termín pre odovzdanie prílohy v zmysle vyhlášky č. 172/2018 Z. z.

31.1.2021 – termín pre odovzdanie prílohy v zmysle vyhlášky č. 172/2018 Z. z.

Pripomíname, že sa blíži termín pre odovzdanie prílohy č. 3  Vyhlášky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Prílohu je potrebné odovzdať do 31.1. 2021 za kalendárny rok 2020 Okresnému úradu, pozemkový odbor.

Upozorňujem na odstavec (4) uvedeného zákona:

„Ak je v katastrálnom území súčet výmer z poskytnutých údajov menší ako jedna tretina poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území alebo nie sú poskytnuté žiadne údaje, obvyklá výška nájomného v eurách/ha sa určí ako 2 % z hodnoty ornej pôdy v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.4) Ak v katastrálnom území nie je určená hodnota ornej pôdy, použije sa najvyššia hodnota zo všetkých susediacich katastrálnych území“

 Na základe skúsenosti  podnikov,  ak bola stanovená obvyklá výška nájmu podľa uvedeného paragrafu, dosahovala takto vypočítaná obvyklá výška nájmu  v katastri,  niekoľkonásobne vyššie hodnoty ako dohodnutá a vyplácaná výška nájmu s vlastníkom pôdy. Skontrolujte si preto, či zazmluvnená výmera v prílohe č. 3 danej vyhlášky  dosahuje min. 1/3 poľnohospodárskej pôdy v katastri.

Pri tlači prílohy z programu Skeagis si rovnako skontrolujte, či v programe máte evidovanú Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov so SPF. Táto výmera vo významnej miere ovplyvňuje údaje v odovzdávanej prílohe.

Viac o téme sa môžete dozvedieť vo webinári, ktorý vysielame 14.1.2021 o 10:00 hod priamo v programe Skeagis. Ak termín nestihnete,  nájdete si  webinár v archíve programu.