Viewing posts categorised under: Aktuality

Náš príspevok na informačnom dni pre poľnohospodárov 2021 organizovanom SPPK

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Pozrite si našu videoprednášku z Informačného dňa pre poľnohospodárov, organizovaného SPPK dňa 20.4.2021, ktorého záznam nájdete na http://www.sppk.sk/clanok/3855, na tému Predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre rok 2021 zo softvéru Skeagis, modul Digitálna podateľňa.

 

Čítať ďalej

Upozornenie na svahovitosti

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Vážený zákazník,

poslednou dobou sa často stretávame s otázkami v súvislosti s hospodárením v svahoch. MPRV SR pre rok 2021 zverejnilo novú mapu svahovitosti, o ktorej doslovne uvádza, že bude využívaná na kontrolu podmienok dodržiavania pravidiel krížového plnenia. Táto vrstva je prístupná v module Digitálna podateľňa .

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-novej-vrstve-svahovitosti-v-gsaa/10174

Na základe vyjadrenia ministerstva je daná vrstva v takejto podobe záväzná pre rok 2021 a bude využívaná na administratívne kontroly. Niektorí zákazníci napriek tomu hlásia zjavné nesúlady voči realite.

Samotné hospodárenie v svahoch je upravené predovšetkým nasledovnými legislatívnymi nariadeniami:

 1. Nariadenie vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov definuje pravidlá križového plnenia, ktoré predstavujú jeden zo základných záväzkov každého žiadateľa o priame platby. V týchto podmienkach sa v  súvislosti so svahovitosťou uvádza.

       a) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 7° nepestovali širokoriadkové plodiny bez uplatňovania                   protieróznych agrotechnických opatrení.

       b) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 12° nepestovali širokoriadkové plodiny.

           Na základe skúseností sprostredkovaných našimi zákazníkmi, aj malé porušenie tejto podmienky v minulom roku               malo z následok oneskorenie platieb alebo udelenie sankcií. Samotné usmernenie k príslušnému nariadeniu vlády             uvádza  „Zanedbateľné porušenie sa hodnotí ako poľahčujúca okolnosť, t. j. ak porušenie podmienky je                                 zaznamenané do výmery max 0,01 ha, v rámci hraníc užívania.“

          Z uvedených dôvodov je kontrola v programe Skeagis implementovaná ako chyba, ktorá neumožní podanie                          žiadosti. Toto nastavenie je možné zmeniť len na základe explicitnej požiadavky podniku.

2. Pokiaľ hospodárite v zraniteľných oblastiach, týka sa Vás naviac aj ustanovenie zo zákona č. 136 / 2000 Z. z., § 10c – používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach:

          Pri hospodárení na svahoch je zakázané
         a) využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12 stupňov ako ornú pôdu,

         V súvislosti s týmto zákonom evidujeme z praxe viacero zľahčujúcich neoficiálnych vyjadrení príslušných                             pracovníkov, aj aktivitu SPPK o získanie oficiálneho usmernenia. Rovnako pri ozname o zverejnení novej vrstvy                     svahovitosti nie je zmienka o jej využívaní za účelom vykonávania tejto kontroly.  Od našich zákazníkov nemáme                 informáciu  o tom, že by malé porušenie tejto podmienky (orná pôda v svahu nad 12 stupňov v zraniteľnej oblasti) v           minulosti viedlo k oneskoreniu platby alebo k sankcii.

         Vzhľadom na vyššie uvedené je táto kontrola v programe Skeagis implementovaná ako upozornenie, ktoré                          umožňuje pokračovať v podávaní žiadosti.

Pre úplnosť uvádzame, že uvedené podmienky boli rovnako v platnosti aj minulý rok; došlo len zmene vrstvy svahovitosti, ktorá sa má využívať na ich kontrolu. 

V súvislosti s potenciálnymi zmenami vrstvy na základe požiadavky žiadateľov uvádzame nižšie výsek z našej komunikácie s MPRV SR (otázka zo dňa 15.2.2021, odpoveď zo dňa 17.2.2021).

 

Čítať ďalej

WEBINÁR – Dôležitosť nájomných zmlúv pri podávaní žiadostí o priame platby

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Mnohí z vás už isto zachytili informáciu o pripravovanom návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom. Cieľom registra je sprehľadniť užívacie vzťahy a vzťahy pri  podávaní žiadosti o podpory a pomoci v sektore poľnohospodárstva. 

Zdôrazňujeme, že pripravovaný zákon musí prejsť celým legislatívnym procesom, ktorý môže značne zmeniť jeho znenie. Podľa vyjadrenia riaditeľa PPA by však chceli tento register sfunkčniť do konca roka 2021. 

PI/2021/48 Návrh zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom.

Súčasná legislatíva  uvádza, v zmysle nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, sa platby poskytnú len tomu žiadateľovi, ktorý má pôdu k dispozícií k 31. máju príslušného roka. 

To znamená, že ak nie je väčšinovým vlastníkom týchto pozemkov, mal by mať právo užívania zabezpečené nájomnými,  podnájomnými zmluvami alebo na základe iného právneho titulu  v nadpolovičnej väčšine počítanej podľa spoluvlastníckych podielov jednotlivých parciel registra E, prípadne reg. C.

Dôležité je zdôrazniť, že potreba práva užívania (dosiahnutá napr. zazmluvnením väčšiny podielov) sa týka každej samostatnej parcely E alebo C, nie väčšiny plochy bloku LPIS, alebo kultúrneho dielu.

Ako táto zmena môže, pravdepodobne, ovplyvniť  poľnohospodárske subjekty?

 • Od budúceho roka bude potrebné evidovať nájomné (alebo podnájomné) vzťahy ku každej jednej katastrálnej parcele nachádzajúcej sa pod deklarovanými kultúrnymi dielmi v centrálnom registri.
 • Pri zakresľovaní  plôch oprávnených pre žiadosti o priame platby bude potrebné katastrálne  parcely registra E alebo C, na ktoré nie je možné preukázať právny titul obhospodarovania, vyňať z plôch oprávnených pre podpory

Pripravte sa na túto situáciu v predstihu a dajte si do poriadku právne vzťahy na deklarovanej pôde.

V programe nájdete moduly a funkcie, ktoré Vám už dlhé roky pomáhajú viesť agendu nájomných zmlúv:

>>> modul nájomné zmluvy a vydaná pôda  

>>> detailná evidencia zmluvy so SPF  

>>> percento zazmluvnenia  katastrálnych parciel

>>> kontrola plnenia podmienky právneho titulu k deklarovanej parcele pri podávaní žiadosti o priame platby v module Digitálna podateľňa

>>> prílohy podľa vyhlášky 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovnia evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného  

 Okrem toho sme v súvislosti s pripravovanou legislatívou pripravili aj nové funkcie:

>>> nová vrstva „Plochy s právom užívania“ –  pomocná vrstva pre správne zakreslenie hraníc deklarovaných parciel. Má upozorniť na plochy, ktoré sú predmetom  deklarácie, ale z pohľadu zazmluvnenia subjekt nemá právo na týchto plochách hospodáriť.  

>>> zohľadnenie vrstvy pri zakresľovaní plôch pre žiadosti o priame platby v module Digitálna podateľňa

>>> upozornenie na plochy bez dostatočného pokrytia nájomnými zmluvami  

Viac k novým funkciám sa dozviete vo webinári, ktorý vysielame naživo v piatok 16.4.2021 o 10:00 priamo v programe Skeagis

Ak živé vysielanie nestihnete, záznam nájdete  v archíve programu Skeagis – Pomoc – Webináre.

Tešíme sa na vás. ff

Čítať ďalej

Modul Digitálna podateľňa pre rok 2021

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Prinášame vám v tomto roku inovovaný modul Digitálna podateľňa. Zjednodušenie a zrýchlenie práce v module sme mohli implementovať na základe vzájomnej spolupráce a spätnej väzby  vás – našich  zákazníkov.

S čím sa už napr. v module nestretnete?

 • Spoločné a vlastné hranice
 • Identifikácia parcely
 • Kopírovanie do schránky
 • Aktualizácia so serverom SKEAGIS

Namiesto týchto funkcií sme zaviedli mnohé automatické operácie, ktoré sú spolu s ručnými operáciami, sústredené v jednej vrstve parciel.  Zakreslená parcela sa zobrazí pred jej odsúhlasením a mnohých určite poteší aj „krok späť“.

Rozšírili sme aj kontrolné mechanizmy, ktoré sa v mape sústredili do jedného okna. Program identifikuje možné nezrovnalosti a navrhne nápravu. Kontroly pribudli aj v procese odosielania žiadosti do systému GSAA a samozrejmosťou je aj zasielanie mailových notifikácií po podaní žiadosti o priame platby.

Všetky zmeny si môžete pozrieť vo webinári k tejto téme. Nájdete ho v archíve programu Skeagis – Pomoc – Webináre alebo si ich vyhľadáte v interaktívnom manuále.

Ak vám tieto informácie nestačia, prihláste sa na metodický deň k tejto téme. Vzdelávaciu aktivitu organizujeme online každý utorok a štvrtok. Prihlášku  nájdete v programe Skeagis- Pomoc – Metodické dni.

Čo vás čaká?

 • zopakujete si základné funkcionality mapy v softvéri Skeagis,
 • na demodátach budete riešiť modelové úlohy za prítomnosti školiteľa,
 • získate teoretické poznatky z danej problematiky,
 • zopakujete si postup podávania žiadosti.

A ako BONUS – dostanete aj záznam z metodického dňa, takže sa k jednotlivým témam môžete kedykoľvek vrátiť.

Tešíme sa na vás. a

Čítať ďalej

Nová mobilná aplikácia Gazda a pripojenie na Skeagis z ľubovoľného počítača

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Zadávajte vykonané činnosti, aplikáciu hnojív na parcele či liečenie zvierat priamo na mieste. Pre všetkých používateľov hostingu prinášame mobilnú aplikáciu, ktorá zabezpečí prepojenie s desktopovou aplikáciou Skeagis pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.  Aplikácia je zadarmo pre mobilné telefóny s OS Android 8.0 a vyššie.

Používatelia hostingu sa nemusia už pri svoje práci obmedzovať len na jeden počítač. Pod jedným používateľským kontom môžete pomocou softvéru  pohodlne pracovať s pridelenými modulmi , spolupracovať s kolegami na spoločných projektoch  a zdieľať spoločné údaje odkiaľkoľvek a kedykoľvek potrebujete.

Viac o aplikácií si môžete prečítať tu.

Vaše dáta sa ukladajú na jedno miesto, o ktoré sa nemusíte starať. Pristúpite k nemu z počítača, notebooku, mobilu či tabletu.

Ak už aplikačný hosting Skeagis využívate, inštalačný balík na ďalší počítač nájdete tu:

Ak hosting nemáte, a chcete získať všetky jeho výhody, kontaktuje nás.

Čítať ďalej

Hlásenie pre ÚKSÚP – termín už len do 15.2.

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Pripomíname, že zostáva už len pár dní na odoslanie hlásenia spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby prípravkov na ochranu rastlín do aplikácie ÚKSÚP za rok 2020.

Hlásenie odosielajú aj tie subjekty, ktoré   nepoužívajú  žiadne hnojivá, žiadne prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné prípravky. V tom prípade odosielajú  nulové hlásenie.

Hlásenie môžete jednoducho odoslať aj zo softvéru Skeagis. Okrem toho vám evidovanie údajov v softvéri poskytne ďalšie benefity:

 • kontrola evidencie pred samotným odoslaním,
 • údaje o použitých hnojivách a prípravkoch na ochranu rastlín zadané v Skeagise ostanú evidované pre ďalšiu evidenciu napr. Evidencia o vlastnostiach, striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov  v priebehu 10 rokov, tzv. knihu honov,
 • zo zadaných údajov môžete tlačiť rôzne sumarizačné a analyzačné tlačové zostavy,
 • archivácia údajov za každý hospodársky rok samostatne so zohľadnením postupného uvoľňovania dusíka z maštaľného hnoja.

Ak potrebujete pomoc pri zasielaní exportu, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom hotline, v pracovných dňoch v čase od 7:30 – 15:30 na telefónnom čísle +  421 43 55 05222.

Môžete si pozrieť aj webinár  k odoslaniu hlásenia zo softvéru Skeagis, ktorý nájdete v programe, záložka Pomoc – Webináre.

Čítať ďalej

31.1.2021 – termín pre odovzdanie prílohy v zmysle vyhlášky č. 172/2018 Z. z.

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Pripomíname, že sa blíži termín pre odovzdanie prílohy č. 3  Vyhlášky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Prílohu je potrebné odovzdať do 31.1. 2021 za kalendárny rok 2020 Okresnému úradu, pozemkový odbor.

Upozorňujem na odstavec (4) uvedeného zákona:

„Ak je v katastrálnom území súčet výmer z poskytnutých údajov menší ako jedna tretina poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území alebo nie sú poskytnuté žiadne údaje, obvyklá výška nájomného v eurách/ha sa určí ako 2 % z hodnoty ornej pôdy v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.4) Ak v katastrálnom území nie je určená hodnota ornej pôdy, použije sa najvyššia hodnota zo všetkých susediacich katastrálnych území“

 Na základe skúsenosti  podnikov,  ak bola stanovená obvyklá výška nájmu podľa uvedeného paragrafu, dosahovala takto vypočítaná obvyklá výška nájmu  v katastri,  niekoľkonásobne vyššie hodnoty ako dohodnutá a vyplácaná výška nájmu s vlastníkom pôdy. Skontrolujte si preto, či zazmluvnená výmera v prílohe č. 3 danej vyhlášky  dosahuje min. 1/3 poľnohospodárskej pôdy v katastri.

Pri tlači prílohy z programu Skeagis si rovnako skontrolujte, či v programe máte evidovanú Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov so SPF. Táto výmera vo významnej miere ovplyvňuje údaje v odovzdávanej prílohe.

Viac o téme sa môžete dozvedieť vo webinári, ktorý vysielame 14.1.2021 o 10:00 hod priamo v programe Skeagis. Ak termín nestihnete,  nájdete si  webinár v archíve programu.

Čítať ďalej

HOTLINE počas vianočných sviatkov

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Dovoľte, aby sme Vám poďakovali za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavovali v roku 2020. Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste, a preto veríme, že ste boli, a aj naďalej budete, s našimi službami a produktmi spokojní. Tešíme sa na spoluprácu s Vami aj v roku 2021.

HOTLINE bude pre Vás k dispozícií v pracovných dňoch počas vianočných sviatkov v obmedzenom režime v čase od 08:00 – 12:00.

28.12.2020  –  pondelok
30.12.2020  –  streda
04.01.2020  –  pondelok
Od 7.1.2020  pracujeme v štandardnom režime.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Úprava textov nájomnej zmluvy v programe Skeagis

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Ak ešte stále pracne vypisujete nájomné zmluvy, pozvánky na členskú schôdzu , obálky, či  sprievodné listy vo worde, je čas to zmeniť.

Pozývame vás sledovať webinár, v ktorom sa naučíte pracovať s textami v programe Skeagis.

1. objavíte jednoduchosť využívania predvolených šablón, ktoré Vám ušetria čas

2. naučíte sa pripraviť vlastné šablóny  a upravovať ich podľa prichádzajúcich zmien

3.  pochopíte definície parametrov a ich vzájomné súvislosti

4.   porozumiete údajom v prílohe k nájomnej zmluve a dozviete sa možnosti jej úpravy

5.  zistíte ako si môžete nájomné zmluvy a jej prílohy vytlačiť hromadne

6.  a pochopíte, prečo je výhodnejšie vytlačiť texty zmlúv priamo z programu Skeagis

Dozviete sa ako:  

 << vytvoriť šablónu nájomnej zmluvy alebo iného dokumentu (napr. sprievodný list..) 

<< aké údaje obsahuje príloha k nájomnej zmluve a ako ich možno upraviť

<< spojiť nájomnú zmluvu a prílohu do jedného celku

<< hromadne vytlačiť nájomné zmluvy a prílohy

<< vytlačiť z programu obálky

Spustite si  webinár priamo v programe Skeagis vo štvrtok  3.12. 2020 o 10:00 hod.

 Nemôžete  si ho pozrieť on line?

Nevadí. Ako vždy ho pre vás uložíme do archívu v programe. 

Čítať ďalej

Upozornenie na nadchádzajúce povinnosti v súvislosti so žiadosťou o priame platby

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

V súvislosti s prebiehajúcimi jesennými prácami si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré operácie, ktoré mohlo byť potrebné vykonať v tomto roku. Zároveň upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie všetkých povinností, pretože satelitné snímky porastov využívané kontrolnými orgánmi umožňujú skontrolovanie dodržiavania týchto povinností u každého žiadateľa. Pre kontrolu a zoznámenie sa s týmito nástrojmi sme v uplynulých týždňoch sprístupnili v module Monitoring porastov niekoľko satelitných snímok všetkým našim aktívnym používateľom.

Podrobná kontrola vrátane zoznamu jednotlivých parciel, ktorých sa jednotlivé povinnosti týkajú, je k dispozícii iba používateľom s aktívnym modulom Digitálna podateľňa.

POTREBA OZIMINY – pokrytie plôch po plodinách viažucich dusík v EFA

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky podľa § 11 ods. 8 NV č. 342 / 2014 Z.z., a to zabezpečiť v rozhodujúcom období od 15.novembra príslušného roka do 15.februára nasledujúceho roka pokrytie plôch podľa odseku 3 písm.g) oziminou (ide o plochy s jednoročnými alebo zaoranými plodinami.

VEK PORASTU – zmena OP na TTP po piatich rokoch

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky zmeny ornej pôdy na trvalý trávny porast v zmysle § 2 ods. 9 NV č. 342/2014 Z. z.  Ak sú na ornej pôde trávy alebo iné rastlinné krmivá (kód 656), prípadne pôda ležiaca úhorom (kód 905), mení sa po piatom roku (neprerušene) druh pozemku z ornej pôdy na trvalý trávny porast. Výnimku predstavuje obdobie, v ktorom sa plocha používa na účely plnenia funkcie oblasti ekologického záujmu do výšky potrebnej na splnenie 5%.

STRIEDANIE PLODIN V EPV – opakujúce sa obilniny

Vzhľadom na povinnosť vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa zákona 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, kde patrí okrem iného aj dodržiavanie celkových zásad ekologickej výroby podľa Nariadenia Rady ES č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, Vás chceme upozorniť najmä na dodržiavania vhodného striedania plodín pre udržanie zdravia rastlín. V rámci tohto preventívneho opatrenia sa o. i. neodporúča pestovanie obilnín viac rokov po sebe na tej istej ploche deklarovanej v rámci operácie EP na OP (kódy 111 a 112). Presná formulácia podmienok striedania plodín podľa našich informácii nie je záväzne stanovená.

Pre viac informácií k jednotlivým opatreniam volajte hotline alebo svojho obchodného zástupcu.

súvislosti s prebiehajúcimi jesennými prácami si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré operácie, ktoré mohlo byť potrebné vykonať v tomto roku. Zároveň upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie všetkých povinností, pretože satelitné snímky porastov využívané kontrolnými orgánmi umožňujú skontrolovanie dodržiavania týchto povinností u každého žiadateľa. Pre kontrolu a zoznámenie sa s týmito nástrojmi sme v uplynulých týždňoch sprístupnili v module Monitoring porastov niekoľko satelitných snímok všetkým našim aktívnym používateľom.

Podrobná kontrola vrátane zoznamu jednotlivých parciel, ktorých sa jednotlivé povinnosti týkajú, je k dispozícii iba používateľom s aktívnym modulom Digitálna podateľňa.

POTREBA OZIMINY – pokrytie plôch po plodinách viažucich dusík v EFA

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky podľa § 11 ods. 8 NV č. 342 / 2014 Z.z., a to zabezpečiť v rozhodujúcom období od 15.novembra príslušného roka do 15.februára nasledujúceho roka pokrytie plôch podľa odseku 3 písm.g) oziminou (ide o plochy s jednoročnými alebo zaoranými plodinami.

VEK PORASTU – zmena OP na TTP po piatich rokoch

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky zmeny ornej pôdy na trvalý trávny porast v zmysle § 2 ods. 9 NV č. 342/2014 Z. z.  Ak sú na ornej pôde trávy alebo iné rastlinné krmivá (kód 656), prípadne pôda ležiaca úhorom (kód 905), mení sa po piatom roku (neprerušene) druh pozemku z ornej pôdy na trvalý trávny porast. Výnimku predstavuje obdobie, v ktorom sa plocha používa na účely plnenia funkcie oblasti ekologického záujmu do výšky potrebnej na splnenie 5%.

STRIEDANIE PLODIN V EPV – opakujúce sa obilniny

Vzhľadom na povinnosť vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa zákona 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, kde patrí okrem iného aj dodržiavanie celkových zásad ekologickej výroby podľa Nariadenia Rady ES č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, Vás chceme upozorniť najmä na dodržiavania vhodného striedania plodín pre udržanie zdravia rastlín. V rámci tohto preventívneho opatrenia sa o. i. neodporúča pestovanie obilnín viac rokov po sebe na tej istej ploche deklarovanej v rámci operácie EP na OP (kódy 111 a 112). Presná formulácia podmienok striedania plodín podľa našich informácii nie je záväzne stanovená.

Pre viac informácií k jednotlivým opatreniam volajte hotline alebo svojho obchodného zástupcu. lsdlocked0

Čítať ďalej
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak