Viewing posts categorised under: Aktuality

WEBINÁR – Prepojenie modulu Pasenie a modulu Zvieratá

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Program Skeagis v module Pozemky už dlhodobo ponúka možnosť tvorby denníka pasenia. Na základe údajov o počte pasúcich sa zvierat v stáde, dĺžke pobytu na paši, dennej kŕmnej dávke program na zvolenom kultúrnom diele vypočíta produkciu dusíka a bilanciu živín. Doposiaľ užívateľ musel počty zvierat v stáde zadávať ručne. V novinke, ktorú sme pripravili pre užívateľov programu Skeagis  – modul Pozemky  a modul Zvieratá,  sú tieto údaje do denníka pasenia prenášané automaticky z modulu Manažment stáda ako priemerný počet zvierat v stáde za zvolené obdobie paše.

Informácie o pasúcich zvieratách sú podkladom pre automatický výpočet skladových  kapacít hospodárskych hnojív  v module Pozemky.

Viac informácií o novinke sa dozviete vo webinári,  ktorý  vysielame vo štvrtok  23.7. 2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

 << výhody prepojenia modulu Pasenie a modulu Zvieratá,

<< ako vytvoriť stádo v oboch moduloch, 

<< ako vytvoriť členenie v podniku na strediská, sekcie, maštale  – potrebné pre výpočet skladových kapacít hospodárskych hnojív,

<< zadávanie pastvy na jednotlivé kultúrne diely.

Ako vždy sme na záver webinára pripravili priestor na vaše otázky.

V prípade, že webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.

Čítať ďalej

Modul Monitoring porastov – oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Do nového modulu Monitoring porastov sme aktuálne zapracovali funkciu , ktorá podľa satelitnej snímky  a nadmorskej výšky identifikuje parcely, na ktorých žiadateľ v zmysle podmienok nariadenia vlády 342/2014 Z. z. nemohol z dôvodu nepriaznivého počasia vykonať potrebné agrotechnické zásahy.

Nová funkcia modulu Monitoring porastov:

 • Identifikuje parcely, ktoré naznačujú nedodržanie podmienok nariadenia vlády 342/2014 Z. z.,
 • Vyplní formulár „ Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“ s udaním dotknutých parciel,
 • Vytlačí prílohu o úhrne zrážok v zvolenom období.

Ak modul ešte nemáte aktívny, môžete si ho objednať priamo v programe Skeagis.

Čítať ďalej

NOVINKA – modul Monitoring porastov

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Veľmi nás teší, že vám môžeme opäť predstaviť nový modul programu Skeagis. Pripravovali sme ho pre vás tak, aby vám nielen uľahčil prácu, ale otvoril nové dimenzie aj pre operatívne, ale hlavne dlhodobé, rozhodovanie v agronomickej praxi.

 Prepojením na webové portály poskytovateľov satelitných snímok získate priamo pri zvolenej parcele informácie o kvalite porastu v aktuálnom aj historickom zobrazení. Sledujete jeho vývoj v čase, vidíte plochy, ktoré vykazujú anomálie, či už z dôvodu chorôb, škodcov, zvery alebo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.  Užívateľ je na tieto rozdiely včas upozornený, aby v prípade, že je to ešte možné, mohol sanovať svoju úrodu. Na základe snímok si môže pripraviť mapu hnojenia či postrekov pre variabilné hnojenie a postrek, tak aby bol dosiahnutý optimálny vývoj plodiny.  Z dlhodobého hľadiska, je možné na základe opakujúcich sa častí plôch vykazujúcich diferencie oproti štandardným plochám parcely vytvárať mapy siatia pre optimalizáciu osevného plánu s prihliadnutím na ekonomiku parcely.

Vzhľadom na to, že nové technológie prinášajú aj inovácie v oblasti kontrol zo strany štátnych orgánov, je jednou z foriem kontroly plôch zaradených do žiadosti o priame platby zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry, vyhodnotenie opakovaných satelitných alebo leteckých snímok vybraného územia zhotovených počas niekoľkých fáz vegetačného obdobia. Tieto snímky PPA následne porovnáva s „knihou honov“ vedenou na podniku a preveruje súlad evidovaných záznamov s vegetačnou fázou rastliny zaznamenanou pomocou satelitnej snímky. Už nezrovnalosť zachytená na jednom bloku môže viesť k nevyplateniu priamych platieb za celý podnik. Modul Monitoring porastov tak ponúka vynikajúci nástroj na kontrolu evidovaných zápisov v „knihe honov“  voči záznamom zo satelitnej snímky.

Nový modul Monitoring porastov objednávajte priamo v programe Skeagis, v záložke Pomoc – Objednávky.

V prvej fáze  bude dostupný za uvádzaciu cenu pre zberový rok 2020 len pre limitovaný počet zákazníkov!

Čítať ďalej

Odstávka modulu Zvieratá

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Vážení používatelia modulu Zvieratá,

neustále sa snažíme  zlepšiť  prístup k naším službám. Aktuálne pracujeme na navýšení výkonu pri práci s modulom Zvieratá.

Z toho dôvodu bude  dňa 5.6.2020 v čase 8.00 – 9.00 hod. prebiehať plánovaná odstávka. V tomto čase bude modul Zvieratá neprístupný.

Veríme, že zvýšenie výkonu prinesie  komfortnejšiu prácu s modulom Zvieratá.

Za prípadné vzniknuté komplikácie sa vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Čítať ďalej

Podávanie jednotnej žiadosti o priame platby

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Hlavnú kampaň s termínom 15.05. na podávanie jednotnej žiadosti o priame platby pre rok 2020 máme úspešne za sebou. Podali ste spolu s nami 625 žiadostí a v niektorých dňoch sme vybavili až 316 hovorov.  

Pevne veríme, že používanie nášho softvéru vám uľahčilo proces podávania jednotnej žiadosti.  Naša pomoc, aj po ukončení kampane, bude naďalej pokračovať. Softvér Skeagis vám bude pravidelne zasielať notifikačné maily o zmenách vo vašej žiadosti a v prípade, že bude potrebné riešiť nezrovnalosti, sme pripravení poskytnúť pomoc prostredníctvom našich hotline liniek.

Chceme sa vám úprimne poďakovať za prejavenú dôveru, trpezlivosť, mnohé otázky, s ktorými sa na nás obraciate. Vaše podnety nás neustále posúvajú dopredu v snahe inovovať a zlepšovať procesy a podmienky potrebné pre vzájomnú spoluprácu.

Pripravujeme ďalšie moduly na báze globálnych technológií, ktoré vám môžu napomôcť zvládnuť riešenie problémov vašej náročnej dennodennej práce. Veríme, že vás pozitívne oslovia.

ĎAKUJEME!

Kolektív SKEAGIS, s.r.o.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, V. časť, riešenie duplicitných deklarácií

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Prax z minulých rokov ukázala, že aj keď ste postupovali pri podávaní jednotnej žiadosti o platbu zodpovedne a dôsledne, vyskytnú sa rôzne komplikácie, ktoré vo vašej žiadosti spôsobia nezrovnalosti. Softvér Skeagis sa snaží včas zachytiť zmeny ako napr. duplicitná deklarácia, zmeny LPIS a pod. Na tieto zmeny budete upozornený notifikačným mailom.

Ak takáto zmena nastane, je potrebné urobiť nápravu. V pripravovanom webinári sme pripravili návod, ako odstrániť prekryty či vytlačiť potrebné doklady pre kontrolné orgány. Nenechajte si preto ujsť V. časť webinára k modulu Digitálna podateľňa, ktorú vysielame online  priamo v programe Skeagis 27.5.2020 o 10:00 hod. Rezervujte si čas 20 minút.

Prečo sledovať webinár?

Naučíte sa ako: 

<< riešiť duplicitné deklarácie,

<< stiahnuť plochy prekrytu so susedom,

<< vyhodnotiť % zazmluvnenia plôch pod parcelami,

<< zobraziť vaše nájomné zmluvy pod plochami ostatných žiadateľov,

<< vytvoriť podklady pre kontrolné orgány v zmysle vyhlášky č. 172/2018 Z.z.  

Počas webinára sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, IV. časť, Príprava žiadosti o zmenu LPIS a vytvorenie nového LPIS

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Možno ste sa pri príprave grafickej časti k jednotnej žiadosti o  platbu stretli so situáciou, že plochy, ktoré riadne obhospodarujete a užívate, nie sú zaradené v LPIS. Ak ste presvedčení, že na týchto pozemkoch bola nesprávne vykonaná aktualizácia LPIS, môžete  sa obrátiť na MPSR akt.lpis@land.gov.sk s požiadavkou na odstránenie chyby. Rovnako môžete pri podávaní žiadosti požiadať o rozšírenie LPIS.  Pamätajte, že pri oboch možnostiach musíte mať jednoznačné dôkazy o tom, že dotknutá plocha je spôsobilá.  Dôrazne odporúčame, aby ste tieto plochy mali v teréne zmapované presným zameriavacím zariadením na určovanie polohy.

Aj v tomto čase ponúkame služby zamerania a vytyčovania hraníc pomocou presného zariadenia na určovanie polohy. Takto zamerané plochy môžete preniesť priamo do modulu Digitálna podateľňa a zaradiť do žiadosti o platby.

Pozrite si IV. časť webinára k modulu Digitálna podateľňa,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 30.4.2020 o 10:00 hod.  Rezervujte si čas 15 minút.

Budeme hovoriť o:

 • príprave žiadosti o rozšírenie LPIS,
 • zakreslení nového LPIS a identifikácii takejto plochy,
 • princípoch rozšírenia biotopu,
 • rizikách spojených so žiadosťou o zmeny LPIS.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, III. časť, kreslenie plôch malého suseda

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Chcete sa vyhnúť pri podávaní Jednotnej žiadosti o podpory prekrytom vašich  plôch s plochami suseda? Boli by ste radi, ak by ste nemuseli počas roka riešiť  nezrovnalosti   a predkladať doklady pri krížovej kontrole z PPA? Jedným z riešení je zakresliť susedné plochy  spoločne s malým farmárom. 

Môžete sa rozhodnúť:

 << Zakreslíte  len spoločnú hranicu a spolu so susedom ju zašlete do aplikácie GSAA

<< Spolu so susedom podáte kompletnú žiadosť:

 • sused získa pred odoslaním žiadosti kontrolu plnenia legislatívnych požiadaviek a po odovzdaní žiadosti mu budú distribuované kontrolné maily o zmenách na deklarovaných plochách,
 • vy budete mať istotu, že žiadosť suseda neobsahuje chyby, ktoré by viedli k vykonaniu kontrol a pozastaveniu vyplatenia vašich platieb.

Ako na to sa dozviete  v III. časti webinára,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 16.4.2020 o 10:00 hod. Rezervujte si čas 15 minút.

Pripravili sme návod:

 • Ako zakresliť hranice užívania malému susedovi a odoslať ich.
 • Akým spôsobom pripraviť pre malého suseda kompletnú elektronickú časť žiadosti.
 • Ako predĺžiť registráciu malého suseda z predošlého roka i do novej kampane.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Čítať ďalej

Novinka – Objednávka modulov priamo v programe Skeagis

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Tešíme sa, že vám môžeme predstaviť novinku, ktorá zjednoduší vašu prácu a zbaví vás  administratívy. 

Odteraz si už vybrané produkty môžete objednávať priamo z programu Skeagis. Bez čakania, vypisovania mailov a  nahrávania licencií.

Objednávať  môžete tieto produkty:

Modul Integrovaný import dát

Modul je určený na porovnávanie listov vlastníctva s katastrálnymi portálmi. Túto funkciu môžete využiť 4 krát ročne, čím si priebežne  zabezpečíte aktuálne údaje. Okrem toho získate aj archív na LV (porovnanie zmien vlastníkov alebo parciel na zvolenom LV k rôznym dátumom, či informáciu o vlastníkovi nehnuteľností, u ktorého došlo k najväčším zmenám vo vlastníctve (prírastok/úbytok pôdy). Informácia je veľmi dôležitá najmä pri výkupe pôdy. Ak nepožadujete porovnávanie údajov za celý kataster, môžete porovnávať hromadne len vybrané  LV alebo spustiť porovnávanie len pre konkrétneho vlastníka pôdy.  Viac informácií o module nájdete tu: Integrovaný import dát

Modul Integrovaný import dát+

Rozšírená licencia IID+ umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a užívateľ tak včas môže vzniesť námietku voči prípadnému neoprávnenému zápisu nového vlastníka  na vybraný LV.

Modul Integrovaný import dát – rozšírenie licencie

Rozšírená licencia IID+ umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a užívateľ tak včas môže vzniesť námietku voči prípadnému neoprávnenému zápisu nového vlastníka  na vybraný LV.

Objednávajte teraz priamo v programe Skeagis – záložka Pomoc –  Objednávky.

Čítať ďalej

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, II. časť (pre začiatočníkov)

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020  je spustené od  6.4.2020 do 15 . mája 2020 a po úprave príslušnej legislatívy  bude, podľa informácií na stránke PPA,  predĺžené.  

Ak sa chystáte podávať Jednotnú žiadosť prostredníctvom nášho programu, pozývame vás k sledovaniu druhej časti webinára k modulu Digitálna podateľňa.  Pripravili sme postup zaradenia zakreslených plôch do žiadosti o priame podpory či opatrení v rámci aktuálneho obdobia SPP.  Spoločne sa naučíme ako pripravenú žiadosť odoslať do aplikácie GSAA. 

Druhú časť webinára k modulu Digitálna podateľňa vysielame v stredu  8.4.2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 25 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

 << ako identifikovať užívané plochy na mape, 

<< akým spôsobom si vyberieme na parcely opatrenia podporované v rámci aktuálneho obdobia SPP,​​​​

<< ako si odoslať žiadosť z programu so všetkými vyplnenými informáciami.

<< priestor na vaše otázky.

Ak webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.

Čítať ďalej
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak