Dôležitá informácia pre držiteľov hovädzieho dobytka – zmena, týkajúca sa premiestnenia zvierat z chovu!

Dôležitá informácia pre držiteľov hovädzieho dobytka – zmena, týkajúca sa premiestnenia zvierat z chovu!

S účinnosťou od 1. apríla 2020 sa upravujú podrobnosti pre držiteľov hovädzieho dobytka pri premiestnení zvieraťa z chovu, v zmysle ktorých držiteľ zvieraťa, ktorý odosiela zviera z chovu, zasiela doklad o premiestnení hovädzieho dobytka priamo do centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ).

Uvedenou úpravou sa mení doterajšia prax, podľa ktorej pôvodný držiteľ zvieraťa zasielal doklad o premiestnení hovädzieho dobytka s odosielaným zvieraťom novému držiteľovi zvieraťa, ktorý následne zasielal doklad potvrdený obidvomi držiteľmi do CRHZ.

Podľa platných pravidiel zasiela pôvodný aj nový držiteľ doklad o premiestnení hovädzieho dobytka do CRHZ samostatne.

Tlačivá

Pôvodný držiteľ, ktorý odosiela zviera z chovu, vypĺňa, potvrdzuje  a zasiela do CRHZ doklad o premiestnení hovädzieho dobytka – časť A.

Nový držiteľ, ktorý prijíma zviera do chovu, vypĺňa, potvrdzuje  a zasiela do CRHZ doklad o premiestnení hovädzieho dobytka – časť B.

Vzor uvedených dokladov možno nájsť tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2012/20/20200401_5229781-2.pdf

Celé nové platné znenie vyhlášky č. 20/2012 Z. z.  obsahujÚce túto a ďalšie zmeny možno nájsť tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/20/20200401.html

Uvedená  zmena sa týka  najmä držiteľov, ktorí zasielajú doklady o premiestnení hovädzieho dobytka do CRHZ poštovými službami.

Pre užívateľov softvéru Skeagis –  modul Individuálny register chovu –  táto povinnosť odpadá, nakoľko hlásenie zasiela prostredníctvom softvéru elektronicky.  

Ak tento modul nemáte aktívny, pre jeho spustenie kontaktujte vášho obchodného zástupcu.

Základným cieľom uvedenej právnej úpravy je vyriešiť ťažkosti, ktoré vyplývali zo vzájomnej závislosti držiteľov hovädzieho dobytka pri splnení povinnosti oznámenia premiestnenia zvieraťa do CRHZ a pomôcť tak chovateľom znížiť porušenia pravidiel vo vzťahu k plneniu povinností právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii
hovädzieho dobytka.