Export pre ÚKSÚP – termín do 15.2.2020

Export pre ÚKSÚP – termín do 15.2.2020

Zostáva už len pár dní na splnenie si povinnosti podľa  § 10 odsek 7 Zákona č. 136/2000 Z. z. Zákona o hnojivách.

„Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný každoročne do 15. februára zaslať kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov vypracovaný z evidencie podľa odsekov 4 a 5 a jeho kópiu uchovávať najmenej tri roky.“

Využite možnosť zaslať pripravené údaje priamo zo softvéru Skeagis:

 << pred odoslaním program skontroluje súlad údajov s  legislatívnymi požiadavkami,

<< súčasťou exportu sú aj údaje o použitých prípravkoch na ochranu rastlín,

<< máte pripravenú evidenciu pre ďalšie výstupy požadované kontrolórmi, napr. knihu honov. 

<< evidenciu máte archivovanú niekoľko rokov spätne.

Pristupujte prosím k podaniu hlásenia zodpovedne, nakoľko ÚKSÚP za nesplnenie povinnosti uložil v minulom roku  poľnohospodárskym subjektom pokutu v zmysle §15 zákona č. 136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách.