Spoločnosť Skeagis, s.r.o v spolupráci s externými dodávateľmi ponúka zákazníkom možnosť monitorovania strojov pomocou SMZ zariadení s voliteľným prihlasovaním zamestnancov, evidenciou pracovných úkonov a spotreby PHM.

Monitorovacie systémy

Nasadenie monitorovacích systémov má prínos pre zvyšovanie efektivity prác vďaka odstráneniu neproduktívnych prestojov strojov , umožňuje vytvorenie objektívnych vnútrofiremných noriem a vytvára predpoklady na optimalizáciu využívania strojového parku. Vďaka monitoringu pohonných hmôt môžu užívatelia vyhodnocovať účinnosť strojov na jednotlivé operácie a bojovať proti prípadným neželaným manipuláciám s naftou.

Aktuálna poloha strojov

Zodpovedný pracovník vie priamo zo svojho počítača skontrolovať, kde sa mu stroje nachádzajú a ako sa riadia jeho pokynmi. Aktuálna poloha strojov osadených monitorovacími jednotkami je pre lepšiu orientáciu zobrazovaná na pozadí leteckých snímok spolu s viditeľnými hranicami užívaných plôch. Ku každému stroju je k dispozícií okamžitá informácia o obsluhe a vykonávanej činnosti. Informácie o trasách sú uchovávané bez časového obmedzenia. Agronóm vie kedykoľvek spätne kontrolovať, koľko hektárov plochy bolo obrobených, či bola práca vykonaná zodpovedne a porovnať vykazovaný a skutočný rozsah činností. Červenými bodmi sú zobrazené miesta, kde došlo k odstaveniu stroja (vo farebnom odlíšení trvanie zastavenia alebo vypnutý a zapnutý motor).

Evidencia práce

Vyhodnocovanie nepotrebných prestojov má priamy vplyv na udržanie a zvýšenie pracovnej disciplíny. Pre potreby vnútropodnikovej evidencie ma používateľ k dispozícií neobmedzený prehľad o skutočne vykonaných agrotechnických zásahoch, ich termíne a rozsahu. Základom pre evidenciu prác na poľnohospodárskych strojoch sú výkazy práce. Program automaticky generuje výkazy práce a dáva používateľovi možnosť elektronicky si ich upravovať podľa svojich potrieb. Upravené výkazy sú uchovávané v systéme aj zo zmenami, ktoré boli realizované.