Modul Nájomné zmluvy umožňuje komplexné vedenie agendy nájomných zmlúv. Od založenia
nájomnej zmluvy podľa požiadaviek používateľa, vytlačenia nájomnej zmluvy spolu s prílohou až po
vyplácanie nájomného za prenájom pôdy aj jej archiváciu v prípade ukončenia nájomného vzťahu.

Nájomná zmluva je generovaná na základe prekrytia katastrálnej mapy s vrstvou LPIS, vrstvou
kultúrnych dielov či ľubovoľnou vrstvou zakreslenou požívateľom. Po zadaní výšky nájomného, či už
jednotnou sumou za hektár, podľa druhu pôdy, alebo aj prostredníctvom cenovej mapy program
vytvorí zoznam vlastníkov pôdy so zoznamom parciel, ktoré sú predmetom prenájmu s vypočítanou
výškou nájomného pre každého vlastníka. Používateľ môže vytlačiť nájomnú zmluvu jednotlivo alebo
hromadne pre všetkých vlastníkov.

Výstupy z modulu Nájomné zmluvy: