V prípade že sú viaceré podniky spravované z jedného centra je potrebné pre prijímanie správnych rozhodnutí mať plánované, realizované či operatívne informácie o výrobe za všetky podniky. V softvéri Skeagis je možné v jednom centre vidieť všetky tieto informácie o každom podniku samostatne, ale aj sumárne za všetky podniky. Informácie k zvolenému dátumu za jednotlivý podnik/ sumárne za všetky podniky o plánovaných/realizovaných: osivách, hnojivách, prípravkoch na ochranu rastlín, činnostiach, zmluvách zaslaných na podpis, vrátených a podpísaných zmluvách, zazmluvnenej výmere. Softvér Skeagis ponúka individuálne nastavenie prístupových práv k jednotlivým modulom, podniku alebo holdingu, ktorého cieľom je umožnenie prístupu k informáciám osôb v závislosti od ich kompetencií. Manažér holdingu môže prijímať operatívne rozhodnutia a tvoriť dlhodobé plány na základe informácií z jednotlivých podnikov.

Riešenie umožňuje