V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o
financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia(EU)
č. 1306/2013 sa Slovenská republika zaviazala prijímať žiadosti o priame platby v zmysle článku 17
ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EU) 809/2014 elektronicky.

Pre žiadateľov je na webovom portáli MPSR zverejnená aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu – GSAA. Na základe uvedených požiadaviek ponúka spoločnosť SKEAGIS, s.r.o. modul Digitálna podateľňa, ktorý umožňuje kompletnú prípravu žiadosti o priame podpory v predstihu s využitím praktických mapových funkcií a vlastných podkladových vrstiev a následné odoslanie takto pripravenej žiadosti do aplikácie GSAA.

Modul obsahuje súbor logických kontrol vrátane upozornenia na prekryvy so susediacimi žiadateľmi a
aktuálnymi hranicami LPIS.

Modul Digitálna podateľňa umožňuje:

Ekoschémy

Súbor opatrení a kontrol zameraných na dodržiavanie nastavených parametrov v súvislosti so schváleným Strategickým plánom SPP 2023 – 2027.

Nadstavbový systém kontrol pre: