Modul Kataster nehnuteľností umožňuje pracovať s katastrálnymi údajmi. V prehľadnej forme spracováva údaje z listov vlastníctva a umožňuje ich vizualizáciu na mape. Poskytuje vstupné informácie pre modul Nájomné zmluvy.

Základné informácie:

Integrovaný import dát

Pre správne riadenie pôdnej agendy je nutné disponovať aktuálnymi katastrálnymi dátami. Cieľom funkcie je používateľom poľnohospodárskej pôdy uľahčiť import a kontrolu aktuálnosti katastrálnych dát pre uzatváranie nájomného vzťahu a vedenie povinnej evidencie. Doplnkový modul Integrovaný import dát umožňuje používateľom import katastrálnych údajov podľa potreby v ľubovoľnom termíne počas roka. Vďaka modulu sú k dispozícii aktuálne údaje o vlastníkoch nehnuteľností a parcelách registra C a E na príslušných listoch vlastníctva. Po aktualizácii údajov je možné automaticky skontrolovať a identifikovať nájomné zmluvy s vlastníkmi, pri ktorých došlo k zmene.

Integrovaný import dát+

Rozšírená licencia IID + umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a spoluvlastník nehnuteľnosti tak môže včas vzniesť námietku voči neoprávnenému zápisu nového vlastníka na sledovaný list vlastníctva.