Modul sústreďuje evidenciu všetkých dostupných údajov o zvieratách v chove na jednom mieste a  prepája  evidenciu reprodukcie  vedenej na podniku s hlásením o zmene stavu do CEHZ. Zmeny sú aktualizované okamžite aj v obratovej súpiske, ktorá sa automaticky generuje na základe týchto zmien.  Modul Zvieratá tiež umožňuje pripravovať podklady pre žiadosti o platbu.

V module sú zapracované rôzne tlačové zostavy a funkcie, ktoré uľahčujú a kontrolujú prácu v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov, nariadení alebo zabezpečením efektívneho chovu.

Kontrola:

 • termínov hlásení do CEHZ
 • stavu zvierat v CEHZ a IRCH
 • zaradenia zvieraťa do žiadosti podpory
 • zaťaženia DJ v referenčnom období
 • ochrannej doby liečenia
 • preradenia do inej vekovej kategórie
Dennik Zvierat | Skeagis

Individuálny register chovu

Modul je prepojený s CEHZ a jeho funkciou je zabezpečovať pre ostatné moduly v programe jednotnú identifikačnú základňu pre každé zviera v chove podľa ušných značiek. Z modulu je možné generovať hlásenia v predpísanej forme pre potreby CEHZ v elektronickej podobe alebo poštou.

Umožňuje:

 • vedenie individuálneho registra chovu hovädzieho dobytka, oviec a kôz aj na viacerých farmách a jeho aktualizácia v elektronickej forme
 • vytváranie hlásení do centrálneho registra hospodárskych zvierat v elektronickej a tlačenej forme
 • vytváranie opravných hlásení automaticky na základe opráv v individuálnom registri hospodárskych zvierat
 • spätné vytváranie hlásení za predchádzajúce obdobie
 • prepojenie s CEHZ on-line (Prístup farmára) a následné porovnanie stavov zvierat v IRCH na farme  (skutočnosť) s evidenciou v CEHZ
 • aktualizácia číselníkov a fariem z databázy CEHZ
 • štatistické a sumarizačné prehľady z IRCH podľa zvolených kritérií
 • rýchla príprava podkladov pre žiadosti o podpory
 • zobraziť upozornenie, že zviera je zaradené  do žiadosti o podpory
 • vytvárať štatistické výkazy pre Štatistický úrad SR
 • zálohovanie údajov individuálneho registra

Manažment stáda

V module je možné viesť a riadiť reprodukciu zvierat, liečenie zvierat a sledovanie mliekovej úžitkovosti s prepojením na PLIS a na softvér dojárne pre sledovanie denného nádoja. Zmeny, ktoré sú predmetom hlásenia do CEHZ sa automaticky generujú do IRCH  a po kontrole aj do CEHZ.

Modul ponúka

 • prehľad stáda podľa filtrov, aktuálne informácie o zvierati, prehľadové zostavy
 • zoznam činností, ktoré je potrebné v daný deň vykonať so skupinou zvierat
 • sumarizačné, rozborové, štatistické ukazovatele
 • zdravotná karta zvieraťa – informácie o liečení
 • zadávanie prísunov a odsunov do CEHZ
 • zber údajov o nádojoch zo softvéru dojárne
 • evidencia ošetrovania paznechtov
 • kontrola úžitkovosti – informácie z PLIS
 • údaje o reprodukcii
 • synchronizácia ruje
 • individuálne zadávanie váhy zvieraťa
Manažment stáda | SKEAGIS s.r.o.

Denník zvierat

V denníku sa evidujú všetky prírastky a úbytky stáda podľa ušných značiek so sumárnym dokladom  – obratovou súpiskou pre zaúčtovanie do ESW. Údaje v Denníku zvierat sa generujú automaticky zápisom v module Manažment stáda či preradením do vyššej účtovnej kategórie.

Dotácie

V programe je možné si pripraviť žiadosť o platbu jednoduchým výberom zvieraťa z aktuálneho zoznamu. Zvieratá, ktoré už nie sú evidované na farme sa zo zoznamu vyškrtnú automaticky. Program pripraví žiadosť vo formáte požadovanom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Pri odsune zvieraťa program automaticky upozorní, že zviera je zaradené v opatrení a ponúkne zoznam nenahradených zvierat a aj zvierat, ktoré je možné použiť ako náhradu pre konkrétne opatrenie.

Z modulu je možné tlačiť:

 • Platba na viazané priame platby
 • Opatrenie na dobré životné podmienky zvierat
 • Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
 • Agroenviromentálne-klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak