Modul Nájomné zmluvy umožňuje komplexné vedenie agendy nájomných zmlúv. Od založenia nájomnej zmluvy podľa požiadaviek užívateľa , vytlačenia nájomnej zmluvy spolu s prílohou až po vyplácanie nájomného za prenájom pôdy aj jej archiváciu v prípade ukončenia nájomného vzťahu.

Nájomná zmluva je generovaná na základe prekrytia katastrálnej mapy s vrstvou LPIS, vrstvou kultúrnych  dielov či ľubovoľnou vrstvou zakreslenou užívateľom.  Po zadaní výšky nájomného, či už jednotnou sumou za ha, podľa druhu pôdy, alebo aj prostredníctvom cenovej mapy program vytvorí zoznam vlastníkov pôdy so zoznamom parciel, ktoré sú predmetom prenájmu a s vypočítanou výškou nájomného pre každého vlastníka.  Užívateľ môže vytlačiť nájomnú zmluvu jednotlivo alebo hromadne pre všetkých vlastníkov.

Výstupy z modulu Nájomné zmluvy:

 • zoznam všetkých prenajímateľov
 • výmera prenajatej pôdy celkovo a podľa katastrálnych území
 • celkový predpis nájomného a suma už vyplateného nájmu
 • percento podpísaných zmlúv na E, C parcele
 • výmera zazmluvnenej a skutočne užívanej pôdy
 • výmera pôdy vo vlastníctve SR a v správe SPF –o zmluvách končiacich k zvolenému dátumu

Vyplácanie nájomného

Neoddeliteľnou súčasťou správy nájomných zmlúv je aj precízne vedenie vyplatenia nájomného za prenajatú pôdu. Program poskytuje informáciu o predpísanom nájomnom pre každého vlastníka pôdy. 

Jednotlivým alebo hromadným zadaním sumy nájomného program vygeneruje:

 •  vypísané poštové poukážky
 • výdavkové pokladničné doklady
 •  skladové výdajky
 • elektronické súbory pre zaslanie výplaty nájomného poštou alebo internetbankingom

Užívateľ má kedykoľvek informácie o už vyplatenom nájomnom,  prípadne o výške nájomného, ktoré je potrebné vyplatiť či už pre vlastníka alebo za celý podnik. 

Modul Nájomné | Skeagis

Slovenský pozemkový fond

Výmera obhospodarovanej pôdy vo vlastníctve štátu alebo v správe SPF tvorí často podstatnú časť celkovej výmery podniku. Je preto dôležité mať s uvedenou organizáciou korektne uzatvorenú nájomnú zmluvu. Aj keď návrh nájomnej zmluvy pripravuje SPF je na zodpovednosti podniku, aby si dôsledne prekontroloval parcely, ktoré sú predmetom zmluvy.  Vďaka programu Skeagis si môže užívateľ vizualizovať parcely na mape, prekryť ich vrstvou užívanej pôdy a rozhodnúť sa, ktoré parcely by mali byť z jeho prenájmu vylúčené  a naopak doplniť tie, ktoré sú ním obhospodarované.

Podnik má povinnosť vykonať raz ročne  inventarizáciu neznámych vlastníkov. Program ponúka tlačovú zostavu, ktorá monitoruje výmeru neznámych vlastníkov k 15.10. aktuálneho roka a predchádzajúceho roka so zvýraznením zmien.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Jedným z výstupov z modulu Nájomné zmluvy je aj tlač daňového priznania k dani z nehnuteľností a miestnym daniam.  Vzhľadom na rozdielne požiadavky na predmet dane z nehnuteľností  zo strany obecných a mestských úradov  umožňuje program vytvárať tieto podklady podľa rôznych užívateľských zadaní, či už na základe C alebo E parciel v užívaní podniku alebo len na základe  časti parcely, ktorú podnik skutočne užíva. Užívateľ sa tiež môže rozhodnúť či do daňového priznania zahrnie len tie parcely,  na ktoré má skutočne podpísané nájomné zmluvy alebo aj parcely, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v podpísaných nájomných zmluvách.

Podnájomné zmluvy

V prípade, že poľnohospodárskemu subjektu vznikne povinnosť podľa   § 12 a) a 12b) zákona 504/2003 Z. z.  uzatvoriť s vlastníkom pôdy podnájomnú zmluvu je možné v programe Skeagis viesť evidenciu podnájomných zmlúv.

Modul umožňuje:

 • zistiť disponibilitu parciel, ktoré budú predmetom podnájmu:

 – má  tieto parcely podnik v nájomnej zmluve/ vlastní tieto parcely?

 – dokedy trvá nájomná zmluva?

 – má podnik  právo nakladať s parcelou?

 •  zaevidovať parcely vlastníka, za ktoré vzniká podnájomný vzťah
 • zaevidovať parcely, na ktorých vzniká podnájomný vzťah:

– zakresliť umiestnenie pozemku, na ktorom vzniká podnájomný vzťah na mape

– program automaticky vygeneruje zoznam parciel pod zakresleným územím

 • vytvoriť podnájomnú zmluvu a rozdeľovací plán pre okresný úrad:

– tlač podnájomnej zmluvy s prílohou

– export rozdeľovacieho plánu  vo formáte .xls

Vydaná Pôda | SKEAGIS s.r.o

Vyhláška 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Novela zákona 504/2003 Z. z. priniesla pre poľnohospodárske subjekty povinnosť viesť evidenciu pozemkov, ktoré vlastnia a prenajímajú podľa prenajímateľov a druhu pôdy ako aj povinnosť viesť údaje o dohodnutom a zaplatenom nájomnom . Podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia týchto údajov určuje spomínaná vyhláška, ktorá vstúpila do platnosti 1. 5. 2018. V programe sú v súlade s touto vyhláškou dopracované všetky potrebné prílohy, ktoré je subjekt povinný odovzdať k 31.1. okresnému  úradu a na požiadanie aj pracovníkom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak