V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky sa Slovenská republika zaviazala prijímať žiadosti o priame platby v zmysle článku 17 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EU) 809/2014 elektronicky. Pre žiadateľov je na webovom portáli MP SR zverejnená aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu – GSAA.

Na základe tejto  novej legislatívy spoločnosť SKEAGIS, s.r.o. vyvinula modul Digitálna podateľňa, ktorý umožňuje zakresľovanie spoločných a vnútorných hraníc na blokoch LPIS, kontrolu výmer a vzájomné odsúhlasenie zakreslených hraníc všetkými zainteresovanými subjektmi v pohodlí pracoviska na svojich počítačoch a následné odposlanie dát do aplikácie GSAA.

Čo umožňuje modul Digitálna podateľňa:

 • získať aktuálny LPIS s online pripojením s rozhraním cez WFS služby
 • zakresľovanie spoločných hraníc so susedmi, ich kontrola a odsúhlasenie
 • zakresľovanie hraníc vyčleňujúcich neužívané plochy
 • zakresľovanie hraníc medzi rôznymi plodinami
 • automatické generovanie vrstvy kultúrnych dielov a parciel
 • prepojenie zakreslených parciel s písomnou časťou agronomickej evidencie
 • vytvorenie osevných postupov a osevných plánov
 • kompletná príprava Žiadosti o priame podpory a ich kontrola v programe Skeagis
 • odoslanie grafickej prílohy k Žiadosti o priame podpory priamo z programu Skeagis
 • kontrola zakreslených kultúrnych dielov a upozorňovanie na chyby formou e-mailu a SMS, a to aj po odovzdaní žiadostí
 • počas kampane výrazne personálne posilnený hotline, dostupný nad rámec štandardnej pracovnej doby, počas víkendov aj sviatkov
 • zakresľovanie plôch „malých susedov“ – možnosť zaslať do aplikácie GSAA len hranice malého suseda alebo kompletnú Žiadosť o priame podpory
Digitálna Podateľňa - Malý Sused | SKEAGIS s.r.o.
 • V roku 2017 bolo prostredníctvom modulu poslaných do GSAA 417 žiadostí, čo predstavuje 484 000 ha
 • V roku 2018 bolo prostredníctvom modulu poslaných do GSAA 619 žiadostí, čo predstavuje 548 000 ha
 • V roku 2019 bolo prostredníctvom modulu poslaných do GSAA 747 žiadostí, čo predstavuje 544 000 ha
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak