Modul umožňuje jednoduchým, prehľadným a používateľsky priateľským spôsobom evidovať
kompletný súbor činností poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby v súlade s platnými zákonmi,
smernicami a nariadeniami platnými v Slovenskej republike a Európskej Únii.

Prísnosť a rozsiahlosť
legislatívnych požiadaviek prenáša na prvovýrobcov vysoké nároky na komplexnosť spracovania
agronomickej evidencie, musia dbať aj na dodržiavanie zákonných poľnohospodárskych a
environmentálnych podmienok a podmienok hospodárenia pre farmárov v reálnom prostredí.
Úlohou softvéru je zjednodušiť a zautomatizovať agronomickú administratívu, obsiahnuť čo najširšiu
oblasť legislatívneho rámca a informovať o obmedzeniach vyplývajúcich z právnych predpisov.

Krížové kontroly

V module sú zapracované kontroly dodržiavania podmienok stanovených zákonmi a nariadeniami v rámci ochrany životného prostredia, ľudí, zvierat a rastlín a životných podmienok zvierat, ktoré sú podmienkou pre vyplatenie plnej výšky priamych platieb. Nastavené sú logické a legislatívne kontroly tak, aby používateľa informovali a upozornili na možné porušenie zákona, vyhlášky, normy či nariadenia platných podľa legislatívy Slovenskej republiky a EÚ. Používateľ je komplexne informovaný o obmedzeniach na jednotlivých kultúrnych dieloch a hospodárenie vie prispôsobiť tak, aby nedošlo k porušeniu legislatívy.

BPEJ

V programe sú zapracované informácie o BPEJ na kultúrnych dieloch. Agrochemické skúšanie pôdy Program umožňuje prenos digitálnych dát z agrochemického skúšania pôdy. Následne má používateľ možnosť na základe výsledkov skúšania prispôsobiť plán hnojenia tak, aby minimalizoval náklady na hnojivá a maximalizoval produkciu.

DENNÍK PASENIA

Modul umožňuje na základe evidencie a kategorizácie pasúcich sa zvierat v stádach prepočet prijatých a odobratých živín pri pasení na jednotlivých parcelách, prenos týchto údajov do knihy honov. Denník pasenia je prierezovou evidenciou modulu Zvieratá a Pozemky. Prináša ucelený koncept vedenia záznamov pracovníkov živočíšnej výroby a aj rastlinnej výroby.

Výhody Denníka pasenia:

TECHNOLOGICKÁ KARTA PLODINY

Preddefinovaný postup pracovných agrotechnických operácií pre každú plodinu / parcelu. Slúži ako nástroj nielen na evidenciu, ale aj na kontrolu.
Úrovne Technologickej karty plodiny:

MONITORING PORASTOV

Modul Monitoring porastov umožňuje zobrazenie rôznych vegetačných indexov spracovaných na základe vyhodnotenia satelitných snímok na jednotlivých parcelách evidovaných v agronomickej evidencii.

Na základe snímky je možné:

Výkazy práce:

Modul Výkazy práce slúži na uľahčenie evidencie výkazov práce jednotlivých pracovníkov v
elektronickej podobe. Podobne ako ostatné moduly v rámci programu Skeagis, umožňuje prácu
prostredníctvom mobilnej aplikácie Gazda.

Výhody práce s modulom: