Modul Kataster nehnuteľností umožňuje pracovať s katastrálnymi údajmi. V prehľadnej forme spracováva údaje z listov vlastníctva a umožňuje ich vizualizáciu na mape. Poskytuje vstupné informácie pre modul Nájomné zmluvy.

Základné informácie:

Integrovaný import dát

Pre správne riadenie pôdnej agendy je nutné disponovať aktuálnymi katastrálnymi dátami. Cieľom funkcie je používateľom poľnohospodárskej pôdy uľahčiť import a kontrolu aktuálnosti katastrálnych dát pre uzatváranie nájomného vzťahu a vedenie povinnej evidencie. Doplnkový modul Integrovaný import dát umožňuje používateľom import katastrálnych údajov podľa potreby v ľubovoľnom termíne počas roka. Vďaka modulu sú k dispozícii aktuálne údaje o vlastníkoch nehnuteľností a parcelách registra C a E na príslušných listoch vlastníctva. Po aktualizácii údajov je možné
automaticky skontrolovať a identifikovať nájomné zmluvy s vlastníkmi, pri ktorých došlo k zmene.

Integrovaný import dát+

Rozšírená licencia IID + umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť automatický monitoring zmien na listoch vlastníctva voči katastrálnym dátam.