Viewing posts categorised under: Aktuality

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, IV. časť, Príprava žiadosti o zmenu LPIS a vytvorenie nového LPIS

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

Možno ste sa pri príprave grafickej časti k jednotnej žiadosti o  platbu stretli so situáciou, že plochy, ktoré riadne obhospodarujete a užívate, nie sú zaradené v LPIS. Ak ste presvedčení, že na týchto pozemkoch bola nesprávne vykonaná aktualizácia LPIS, môžete  sa obrátiť na MPSR akt.lpis@land.gov.sk s požiadavkou na odstránenie chyby. Rovnako môžete pri podávaní žiadosti požiadať o rozšírenie LPIS.  Pamätajte, že pri oboch možnostiach musíte mať jednoznačné dôkazy o tom, že dotknutá plocha je spôsobilá.  Dôrazne odporúčame, aby ste tieto plochy mali v teréne zmapované presným zameriavacím zariadením na určovanie polohy.

Aj v tomto čase ponúkame služby zamerania a vytyčovania hraníc pomocou presného zariadenia na určovanie polohy. Takto zamerané plochy môžete preniesť priamo do modulu Digitálna podateľňa a zaradiť do žiadosti o platby.

Pozrite si IV. časť webinára k modulu Digitálna podateľňa,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 30.4.2020 o 10:00 hod.  Rezervujte si čas 15 minút.

Budeme hovoriť o:

 • príprave žiadosti o rozšírenie LPIS,
 • zakreslení nového LPIS a identifikácii takejto plochy,
 • princípoch rozšírenia biotopu,
 • rizikách spojených so žiadosťou o zmeny LPIS.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Read more

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, III. časť, kreslenie plôch malého suseda

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

Chcete sa vyhnúť pri podávaní Jednotnej žiadosti o podpory prekrytom vašich  plôch s plochami suseda? Boli by ste radi, ak by ste nemuseli počas roka riešiť  nezrovnalosti   a predkladať doklady pri krížovej kontrole z PPA? Jedným z riešení je zakresliť susedné plochy  spoločne s malým farmárom. 

Môžete sa rozhodnúť:

 << Zakreslíte  len spoločnú hranicu a spolu so susedom ju zašlete do aplikácie GSAA

<< Spolu so susedom podáte kompletnú žiadosť:

 • sused získa pred odoslaním žiadosti kontrolu plnenia legislatívnych požiadaviek a po odovzdaní žiadosti mu budú distribuované kontrolné maily o zmenách na deklarovaných plochách,
 • vy budete mať istotu, že žiadosť suseda neobsahuje chyby, ktoré by viedli k vykonaniu kontrol a pozastaveniu vyplatenia vašich platieb.

Ako na to sa dozviete  v III. časti webinára,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 16.4.2020 o 10:00 hod. Rezervujte si čas 15 minút.

Pripravili sme návod:

 • Ako zakresliť hranice užívania malému susedovi a odoslať ich.
 • Akým spôsobom pripraviť pre malého suseda kompletnú elektronickú časť žiadosti.
 • Ako predĺžiť registráciu malého suseda z predošlého roka i do novej kampane.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.

Read more

Novinka – Objednávka modulov priamo v programe Skeagis

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

Tešíme sa, že vám môžeme predstaviť novinku, ktorá zjednoduší vašu prácu a zbaví vás  administratívy. 

Odteraz si už vybrané produkty môžete objednávať priamo z programu Skeagis. Bez čakania, vypisovania mailov a  nahrávania licencií.

Objednávať  môžete tieto produkty:

Modul Integrovaný import dát

Modul je určený na porovnávanie listov vlastníctva s katastrálnymi portálmi. Túto funkciu môžete využiť 4 krát ročne, čím si priebežne  zabezpečíte aktuálne údaje. Okrem toho získate aj archív na LV (porovnanie zmien vlastníkov alebo parciel na zvolenom LV k rôznym dátumom, či informáciu o vlastníkovi nehnuteľností, u ktorého došlo k najväčším zmenám vo vlastníctve (prírastok/úbytok pôdy). Informácia je veľmi dôležitá najmä pri výkupe pôdy. Ak nepožadujete porovnávanie údajov za celý kataster, môžete porovnávať hromadne len vybrané  LV alebo spustiť porovnávanie len pre konkrétneho vlastníka pôdy.  Viac informácií o module nájdete tu: Integrated import of data

Modul Integrovaný import dát+

Rozšírená licencia IID+ umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a užívateľ tak včas môže vzniesť námietku voči prípadnému neoprávnenému zápisu nového vlastníka  na vybraný LV.

Modul Integrovaný import dát – rozšírenie licencie

Rozšírená licencia IID+ umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a užívateľ tak včas môže vzniesť námietku voči prípadnému neoprávnenému zápisu nového vlastníka  na vybraný LV.

Objednávajte teraz priamo v programe Skeagis – záložka Pomoc –  Objednávky.

Read more

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, II. časť (pre začiatočníkov)

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

Podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020  je spustené od  6.4.2020 do 15 . mája 2020 a po úprave príslušnej legislatívy  bude, podľa informácií na stránke PPA,  predĺžené.  

Ak sa chystáte podávať Jednotnú žiadosť prostredníctvom nášho programu, pozývame vás k sledovaniu druhej časti webinára k modulu Digitálna podateľňa.  Pripravili sme postup zaradenia zakreslených plôch do žiadosti o priame podpory či opatrení v rámci aktuálneho obdobia SPP.  Spoločne sa naučíme ako pripravenú žiadosť odoslať do aplikácie GSAA. 

Druhú časť webinára k modulu Digitálna podateľňa vysielame v stredu  8.4.2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 25 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

 << ako identifikovať užívané plochy na mape, 

<< akým spôsobom si vyberieme na parcely opatrenia podporované v rámci aktuálneho obdobia SPP,​​​​

<< ako si odoslať žiadosť z programu so všetkými vyplnenými informáciami.

<< priestor na vaše otázky.

Ak webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.

Read more

Dôležitá informácia pre držiteľov hovädzieho dobytka – zmena, týkajúca sa premiestnenia zvierat z chovu!

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

S účinnosťou od 1. apríla 2020 sa upravujú podrobnosti pre držiteľov hovädzieho dobytka pri premiestnení zvieraťa z chovu, v zmysle ktorých držiteľ zvieraťa, ktorý odosiela zviera z chovu, zasiela doklad o premiestnení hovädzieho dobytka priamo do centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ).

Uvedenou úpravou sa mení doterajšia prax, podľa ktorej pôvodný držiteľ zvieraťa zasielal doklad o premiestnení hovädzieho dobytka s odosielaným zvieraťom novému držiteľovi zvieraťa, ktorý následne zasielal doklad potvrdený obidvomi držiteľmi do CRHZ.

Podľa platných pravidiel zasiela pôvodný aj nový držiteľ doklad o premiestnení hovädzieho dobytka do CRHZ samostatne.

Tlačivá

Pôvodný držiteľ, ktorý odosiela zviera z chovu, vypĺňa, potvrdzuje  a zasiela do CRHZ doklad o premiestnení hovädzieho dobytka – časť A.

Nový držiteľ, ktorý prijíma zviera do chovu, vypĺňa, potvrdzuje  a zasiela do CRHZ doklad o premiestnení hovädzieho dobytka – časť B.

Vzor uvedených dokladov možno nájsť tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2012/20/20200401_5229781-2.pdf

Celé nové platné znenie vyhlášky č. 20/2012 Z. z.  obsahujÚce túto a ďalšie zmeny možno nájsť tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/20/20200401.html

Uvedená  zmena sa týka  najmä držiteľov, ktorí zasielajú doklady o premiestnení hovädzieho dobytka do CRHZ poštovými službami.

Pre užívateľov softvéru Skeagis –  modul Individuálny register chovu –  táto povinnosť odpadá, nakoľko hlásenie zasiela prostredníctvom softvéru elektronicky.  

Ak tento modul nemáte aktívny, pre jeho spustenie kontaktujte vášho obchodného zástupcu.

Základným cieľom uvedenej právnej úpravy je vyriešiť ťažkosti, ktoré vyplývali zo vzájomnej závislosti držiteľov hovädzieho dobytka pri splnení povinnosti oznámenia premiestnenia zvieraťa do CRHZ a pomôcť tak chovateľom znížiť porušenia pravidiel vo vzťahu k plneniu povinností právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii
hovädzieho dobytka.

Read more

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, časť I. (pre začiatočníkov)

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

V tomto čase sme pre vás plánovali organizovať Metodické dni k modulu Digitálna podateľňa. Bohužiaľ, vzhľadom na mimoriadnu situáciu sme museli osobné školenia zrušiť. Nechceme však aby ste  na prípravu žiadostí o priame podpory zostali sami.  Tak ako po minulé roky vám budeme nápomocní počas kampane na hotline v špeciálnom, dlhšom režime.

Už  teraz však máte prístupný modul Digitálna podateľňa, aby ste si mohli žiadosti pripravovať v predstihu. Okrem toho naďalej, aj keď v obmedzenom režime, poskytujeme službu zameriavania kultúrnych dielov v terénne, či vytyčovanie hraníc kultúrnych dielov a parciel.

Ak s modulom Digitálna podateľňa nemáte skúsenosti alebo si chcete zopakovať zakresľovanie grafických podkladov, či oboznámiť sa s novinkami, ktoré sme pre vás pre tento rok pripravili odporúčame vám sledovať naše webináre k tejto téme.  Rozdelili sme ich do niekoľkých častí, tak aby prezentácia bola užitočná pre všetkých  – začiatočníkov aj pokročilých.

Prvý zo série webinárov k modulu Digitálna podateľňa je určený pre tých, ktorí s modulom ešte len začínajú.  Naučíte sa základy kreslenia a princípy práce v module.

Webinár vysielame v utorok 31.3.2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

  << ako aktualizovať vrstvu LPIS, externé vrstvy, vrstvu vlastných  kultúrnych dielov zakreslených na GSAA či vrstvu ostatných žiadateľov, 

<< ktoré nástroje uľahčujú a spresňujú zakresľovanie hraníc užívania,

<< ako funguje tzv. spoločná hranica so susedom a prečo minimalizuje riziko zákresu prekrytu užívanej plochy,  

<< ktoré funkcie môžete využiť na kopírovanie alebo prenos hraníc z iných vrstiev (napr. zamerané hranice v teréne alebo hranice E parciel).

<< priestor na vaše otázky.

Ak webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.

Read more

O Z N A M

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

V súvislosti s dodržiavaním  preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového korovnavírusu prijala naša spoločnosť niekoľko obmedzení na ochranu svojich zamestnancov. Všetkým zamestnancom je umožnená práca z domu a  sú zakázané osobné stretnutia a školenia.

Tieto obmedzenia by sa vás mali dotknúť v minimálnej miere. Naďalej poskytujeme:

 • Hotline – v čase od 7:30 – 15:30
 • Školenia – prostredníctvom technológie Team Viewer
 • Prezentácia programu – prostredníctvom vzdialenej správy.

Ak ste zvažovali školenie k programu, využite tento čas práve na túto aktivitu.

Podnikom, ktorý využívajú náš aplikačný hosting  umožníme preinštaláciu prístupu na hosting na iný PC, tak aby ich zamestnanci mohli pracovať počas mimoriadneho stavu z domu.

Vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať, kedy sa podarí dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu, je možné že sa nepodarí zrealizovať hromadné školenia pred podávaním žiadostí o priame podpory.

O novinkách a zmenách  v module Digitálna podateľňa vás budeme informovať prostredníctvom mailov a webinárov.

Sledujte nás.

Read more

Ďakujeme, že využívate náš softvér.

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

V tomto roku bolo zo softvéru Skeagis generovaných  560 hlásení s údajmi o  spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov pre ÚKSÚP.  Chceme vám vyjadriť veľké ĎAKUJEM za prejavenú dôveru a záujem o náš softvér. Vaša spokojnosť, vernosť a spätná väzba na našu prácu nás postupne posúva vpred a motivuje k neustálemu zlepšovaniu softvéru  a služieb.

                                                                                                                  Kolektív SKEAGIS, s. r. o.

Read more

Export pre ÚKSÚP – termín do 15.2.2020

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

Zostáva už len pár dní na splnenie si povinnosti podľa  § 10 odsek 7 Zákona č. 136/2000 Z. z. Zákona o hnojivách.

„Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný každoročne do 15. februára zaslať kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov vypracovaný z evidencie podľa odsekov 4 a 5 a jeho kópiu uchovávať najmenej tri roky.“

Využite možnosť zaslať pripravené údaje priamo zo softvéru Skeagis:

 << pred odoslaním program skontroluje súlad údajov s  legislatívnymi požiadavkami,

<< súčasťou exportu sú aj údaje o použitých prípravkoch na ochranu rastlín,

<< máte pripravenú evidenciu pre ďalšie výstupy požadované kontrolórmi, napr. knihu honov. 

<< evidenciu máte archivovanú niekoľko rokov spätne.

Pristupujte prosím k podaniu hlásenia zodpovedne, nakoľko ÚKSÚP za nesplnenie povinnosti uložil v minulom roku  poľnohospodárskym subjektom pokutu v zmysle §15 zákona č. 136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách.

Read more

complementary national livestock payment

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

Blíži sa termín  podávania žiadosti  o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. V zmysle § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013  o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb je žiadateľ povinný spĺňať požiadavky ako napr. vek zvieraťa či minimálna dĺžka   počas ktorej musí mať zviera zaradené v chove.

Pri množstve povinností, ktoré sú kladené na poľnohospodárske subjekty sa zvyšuje riziko porušenia podmienok poskytovania platieb. Pri tejto administratíve môže byť softvér Skeagis veľmi nápomocný.

Modul Zvieratá:

<<  zabezpečí, že do žiadostí sa automaticky načítajú len tie zvieratá, ktoré máte na farme, ostatné sa zo zoznamu vyškrtnú

<<  umožní  do žiadostí doplniť len tie zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky pre zaradenie do žiadostí, 

<< upozorní pri odsune zvieraťa počas retenčného obdobia, že zviera je zaradené v žiadosti a je potrebné urobiť náhradu,

<< ponúkne zoznam nenahradených zvierat a zoznam zvierat, ktoré je možné použiť na náhradu

<< umožní tlač  oznámenia o zmene pre hlásenie na PPA

ŽIADOSŤ MÁTE PRIPRAVENÚ DO NIEKOĽKÝCH MINÚT!

Aby sme vám podávanie žiadostí čo najviac uľahčili pripravili sme k tejto téme webinár Podpory a filtrácia denného prehľadu v module Zvieratá, ktorý vysielame 10.2.2020 o 10:30 hod.

Dozviete sa:

<< Význam zaradenia zvierat do podpôr v programe pre užívateľa.

<<  Spôsoby zaradenia, využitie automatického importu zoznamu zvierat. Tlačové zostavy pre PPA.

<< Evidencia náhrad zvierat v retenčnom období.

<< Denný prehľad a filtrácia predmetných zvierat pre chovateľa.

Na sledovanie webinára si vyhraďte čas  cca 15 min. a v prípade, že webinár sledujete na  stolovom PC  zabezpečte si aj slúchadlá.

Počas vysielania môžete klásť otázky, na ktoré odpovieme po jeho ukončení.

V prípade, že webinár nestihnete v uvedenom čase,  môžete si ho pozrieť neskôr v archíve programu Skeagis.

Read more
en_GBEnglish
sk_SKSlovak en_GBEnglish