Našim zákazníkom poskytujeme služby na základe ich priania a potrieb:

 • ponúkame predplatenú podporu k programu (vrátane pravidelných aktualizácií programu) formou Zmluvy o ročnej podpore
 • možnosť riešenia problémov on line – služba vzdialenej správy, táto technológia je bezplatná a jej výhodou je jednoduchosť a bezpečnosť zároveň
 • školenia alebo servisný zásah nášho technika priamo v priestoroch Vašej spoločnosti
 • vývoj a úpravy programov podľa požiadaviek zákazníkov
 • spracovanie dát, konverzie dát, opravy, dopĺňanie databáz
 • telefonické konzultácie a poradenstvo
 • zameriavanie užívateľských plôch priamo v teréne a prenesenie dát do programu
 • vytýčenie hraníc užívateľských plôch v teréne
 • aplikačný hosting
Drony | SKEAGIS s.r.o.

Terénne služby s využitím zariadenia na určenie polohy v terénne (tzv. GNSS prístroj)

Zameriavanie hraníc pozemkov

Zameriavacím GNSS prístrojom v teréne sa zisťujú hranice a užívaná výmera zameraných kultúrnych dielov. Tie sa následne môžu  porovnať s deklarovanou výmerou, poprípade s dotovanou výmerou (výmerou LPIS blokov). Takto získané  informácie  sú cenné pre  zefektívnenie hospodárenia celého podniku.

Zameraním a zosúladením užívaných plôch je možné vyhnúť  sa problémom,  respektíve sankciám pri  kontrole dotovaných plôch zo strany PPA.

V informačnom systéme Skeagis je možné zamerané plochy prezrieť ako vrstvu v mape a následne ju porovnať so zakreslenými kultúrnymi dielmi ako aj  s vrstvou LPIS. Zistené rozdiely je možné premerať pre  následnú lepšiu orientáciu v teréne.

Jednotná platba na plochu sa poskytuje na žiadateľom využívanú výmeru poľnohospodárskej pôdy , ktorá je evidovaná v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov  (LPIS).  Oprávnenou poľnohospodárskou pôdou pre poskytnutie platby SAPS je poľnohospodárska pôda, ktorá (okrem iného):

 • bola udržiavaná v dobrom  poľnohospodárskom stave. Dobrý poľnohospodársky stav sa posudzuje na základe ortofotomáp používaných pri tvorbe LPIS,
 • dosahuje výmeru najmenej 1 ha užívanej poľnohospodárskej pôdy na podanie žiadosti, zloženej zo súvislých plôch v dieli jednej kultúry (druhu pozemku), pričom každá súvislá plocha v dieli jednej kultúry má minimálnu výmeru 0,3 ha. V prípade, ak sa na dieli nachádza viac súvislých plôch rôznych kultúr, táto skutočnosť sa zaznačí do žiadosti a pre každú súvislú plochu jednej kultúry sa uvedie užívaná výmera,
 • má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená. V teréne musí byť jednoznačne vymedzená plocha, ktorú žiadateľ užíva. Vymedzenie môže byť zrejmé z prirodzených hraníc ako napr. cesta, prípadne hranicu využívania vymedzuje druh pozemku alebo osiate plodiny je nutné zabezpečiť pevné vymedzenie hraníc. Nedodržanie tejto podmienky má vplyv na poskytnutie priamych platieb,
 • je v prípade pestovania konopy osiata odrodami konopy siatej oprávnenými na poskytnutie priamych platieb,
 • je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka.

Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú uviedol v žiadosti, platba sa následne určí na základe zisteného stavu a upraví sa takto:

 1. pri rozdiele najmenej tri percentá alebo dva hektáre a najviac 20%, platba sa zníži o dvojnásobok zisteného percenta rozdielu,
 2. pri rozdiele viac ako 20%, platba sa neposkytne.

Z horeuvedeného je zrejmé, že pre každý subjekt žiadajúci podporu je nevyhnutné presne vedieť, akú výmeru plôch obhospodaruje, či je súčasťou plôch, ktoré boli udržiavané v dobrom poľnohospodárskom stave a ktoré sú vedené v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov. Jedinou reálnou možnosťou, ako získať potrebné informácie a vyhnúť sa vysokému riziku porušenia podmienok na poskytnutie podpory v poľnohospodárstve je využiť možnosť zamerania poľnohospodársky užívaných plôch.

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Spoločnosť SKEAGIS, s.r.o. s cieľom pomôcť poľnohospodárskym subjektom realizovala praktický test jednotlivých možností zameriavania. Výsledky testu preukázali potrebu objektívnych zameraní. Hoci subjekty žiadajúce podporu na plochu často užívajú výmery podobné, ako sú uvádzané v žiadostiach, nezriedka je to v teréne s niekoľkometrovým posunom voči registru LPIS. Pri presnom výklade nariadenia vlády tak môžu užívať v rámci plôch LPIS výrazne nižšiu výmeru, než na akú im bola poskytnutá podpora a v prípade kontroly sa vystavujú vysokému riziku krátenia platieb. Tento problem je o to zásadnejší, že bez presného zamerania nemá užívateľ možnosť vyhodnotiť, nakoľko ním obhospodarovaná plocha zodpovedá plochám uvádzaným v registri LPIS.

Pre potreby preukázania obhospodarovaných výmer sa potvrdilo, aké je veľmi dôležité, aby všetky hranice užívaných plôch boli v teréne jednoznačne a nespochybniteľne vyznačené – stabilizované. Takéto hranice sú následne presne zamerateľné a obhospodarovateľné, a v prípade kontroly nedochádza ku pochybnostiam ktorá plocha je skutočne užívaná. V rámci kontroly dôjde iba k premeraniu rovnakých plôch, ktoré má užívateľ vopred vytýčené a potvrdené vlastnými presnými meraniami.

Vytyčovanie hraníc pozemkov | SKEAGIS s.r.o.

Možnosťou, ako sa vyhnúť neželaným prekvapeniam  a kráteniu jednotných platieb na plochu je zabezpečiť si reálne zameranie užívaných plôch pomocou profesionálnych geodetických  zariadení spoločnosťou SKEAGIS, s. r. o., ktorého výsledky zapracované priamo do softvéru Skeagis, umožnia lepšie vyhodnotenie reálneho stavu oproti štátnemu informačnému systému. Následne majú manažéri možnosť vykonať správne rozhodnutia.

Terénne služby s využitím dronov

Spoločnosť SKEAGIS, s. r. o. ponúka v spolupráci s externým dodávateľom možnosť získania ortofotosnímok obhospodarovaných plôch prostredníctvom dronov. Využitie tejto technológie môže zabezpečiť:

 • pravidelný monitoring porastov,
 • podklady pre vyhodnocovanie škôd,
 • letecké vymeriavanie pozemkov,
 • podklady pre selektívnu chemickú ochranu,
 • obstaranie kvalitných ortofotosnímok.

Aplikačný hosting

Aplikačný hosting  je spôsob sprístupnenia pripojenia na Server SKEAGIS používateľom hostingu za účelom práce s programom s využitím technológie Microsoft Remote Desktop Services.

Zákazníci, ktorí využívajú hosting, majú možnosť k programu Skeagis pristupovať aj pomocou iných mobilných zariadení (napr. mobil, tablet, PDA) s operačným systémom Windows, iOS, alebo Android, s HTML5 kompatibilným internetovým prehliadačom.

Aplikačný hosting prevádzkujeme na výkonných, dostatočne  dimenzovaných značkových serveroch ,  ktoré sú zabezpečené  viacjadrovými  procesormi Intel® Xeon®,. Výrobca našich serverov poskytuje špičkový servis 24/7 s garantovanou dobou opravy po celú dobu životnosti hardware. Na hardware serveroch sú prevádzkované 64-bitové operační systémy.

Prečo služba Aplikačný hosting?

 • 24 hodín denne monitorujeme aplikácie, proaktívne riešime problémy, než prerastú do neúnosných rozmerov,
 • pomáhame zoptimalizovať aplikácie tak, aby sme minimalizovali investície do výpočtových zdrojov,
 • šifrovaný priestor na našich diskových poliach, kam môžete bezpečne odkladať dáta,
 • prístup k zariadeniam zabezpečíme podľa  želania IPSEC tunelom, SSH/RS232 konzolou alebo prostredníctvom IP KVM.
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak