Modul umožňuje jednoduchým, prehľadným a užívateľsky príjemným spôsobom evidovať  kompletný súbor činností poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby v súlade s platnými zákonmi, smernicami a nariadeniami platnými v Slovenskej republike a Európskej Únii. Prísnosť a rozsiahlosť legislatívnych požiadaviek  prenáša na prvovýrobcov vysoké nároky na komplexnosť spracovania agronomickej evidencie, musia dbať aj na dodržiavanie zákonných poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok a podmienok hospodárenia pre farmárov v reálnom prostredí. Úlohou  softvéru je zjednodušiť a zautomatizovať agronomickú administratívu, obsiahnuť čo najširšiu oblasť legislatívneho rámca , informovať o obmedzeniach vyplývajúcich z právnych predpisov pre jednotlivé agronomické zásahy, a tým poskytnúť agronómom priestor pre prácu v teréne. Pre manažment podniku poskytuje modul cenné informácie o rentabilite pestovaných plodín, pracovnom výkone jednotlivých zamestnancov, či spotrebe hnojív a prípravkov na ochranu rastlín.  Modul pracuje okrem iného aj s nasledujúcimi funkcionalitami:

Správna farmárska prax

Zabezpečí, aby zaevidované činnosti boli v súlade s princípom trvalej udržateľnosti obhospodarovanej pôdy v dobrom poľnohospodárskom stave v praxi. Program logickými a legislatívnymi krížovými kontrolami pri plánovaní činností v rastlinnej výrobe upozorní užívateľa na potenciálne porušenie legislatívnych noriem, ktoré je možné vhodnými opatreniami pozmeniť tak, aby vykonávané činnosti boli v súlade s uvedenou normou.

Modul Pozemky | Skeagis

Denník pasenia

Umožňuje na základe evidencie a kategorizácie pasúcich sa zvierat v stádach  prepočet prijatých a odobratých živín na jednotlivých parcelách pri pasení, prenos týchto dát do knihy honov. Je prepojený s modulom Zvieratá.

Sklady

Pre precízne vedenie príjmov a výdajov osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín je vhodné zadávať ich výdaj na parcelu prostredníctvom modulu Sklady.  Zadaním činnosti a množstva použitého hnojiva, osiva či prostriedkov na ochranu rastlín program automaticky odráta uvedené množstvo zo skladu a vygeneruje výdajku.  Tento modul podporuje aj prepojenie s ekonomickými softvérmi CODEX, HELIOS, SIDUS.

Ekonomika Parcely | SKEAGIS s.r.o

Ekonomika parcely

Pri evidencii materiálových vstupov , pri ktorých je možné stanoviť výšku nákladov, napríklad cena osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín užívateľ získava cennú informáciu o nákladovosti výroby  v reálnom čase a umožňuje mu prijímať operatívne rozhodnutia vedúce k vyššej ziskovosti. Na základe predpokladanej úrody a predpokladanej ceny jej finalizácie dáva prehľad o celkovej ekonomickej bilancii konkrétnej parcely, skupiny parciel , či plodiny.

Krížové kontroly

V module sú zapracované kontroly dodržiavania podmienok stanovených zákonmi a nariadeniami v rámci ochrany životného prostredia, ľudí, zvierat a rastlín a životných podmienok zvierat, ktoré sú podmienkou pre vyplatenie plnej výšky priamych platieb. Nastavené sú logické a legislatívne kontroly tak, aby užívateľa informovali a upozornili na možné porušenie zákona, vyhlášky, normy či nariadenia platného podľa legislatívy Slovenskej republiky a EÚ. Užívateľ je komplexne informovaný o obmedzeniach na jednotlivých kultúrnych dieloch a hospodárenie vie prispôsobiť tak , aby nedošlo k porušeniu legislatívy podľa Nariadenia vlády 342/2014 Z. z ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Zelená kniha

Aplikácie prípravkov sú kontrolované podľa aktuálne platného Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín vydávaného ÚKSUP-om.

Agrochemické skúšanie pôdy

Program umožňuje prenos digitálnych dát z agrochemického skúšania pôdy.  Následne má užívateľ možnosť na základe výsledkov skúšania prispôsobiť plán hnojenia tak, aby minimalizoval náklady na hnojivá a maximalizoval produkciu.

Pozemky | SKEAGIS s.r.o

BPEJ

V programe sú zapracované informácie o BPEJ na kultúrnych dieloch.

Formulár o spotrebe použitých hnojív a prípravkov na ochranu rastlín pre ÚKSUP

Formulár je možné vyplniť a odkontrolovaný  programom Skeagis odoslať priamo do štátnej aplikácie ÚKSÚP. Dáta sú pred odoslaním skontrolované voči platnej legislatíve, čo zabráni zaslaniu chybných, nesprávnych dát. Zároveň je možné priamo z programu vytlačiť požadované tlačivá a prílohy podľa aktuálne platnej legislatívy pri kontrolách kontrolných orgánov ako PPA, ÚKSUP, MŽP SR, SPF.

Monitoring porastov

Modul programu Skeagis umožňuje prepojenie na externé systémy, ktoré spracovávajú satelitné snímky. Prepojením užívateľ softvéru získava aktuálne aj archívne zobrazenie snímok v NDVI zobrazení ku konkrétnej parcele.

  • Zobrazenie aktuálnej aj archívnej snímky priamo pri konkrétnej parcele
  • Upozornenie na parcelu, ktorá na základe NDVI snímok indikuje poškodenie porastu
  • Podklady na kontrolu súladu zápisov v knihe honov voči satelitným snímkam

Na základe snímky je možné:

  • v rozmedzí pár dní určiť, v akej fáze sa porast nachádza, či porovnať kvalitu porastu v historickom zobrazení,
  • zobraziť výšku porastu a množstvo zrážok,
  • identifikovať plochy s poškodeným porastom,
  • určiť dlhodobo problematické časti pozemkov,
  • možnosť pripraviť si variabilné mapy pre precízne hnojenie alebo siatie.
Technologická Karta Plodiny | SKEAGIS s.r.o

Plánovanie rastlinnej výroby, Technologická karta plodiny TKP

Dáva príležitosť v dostatočnom časovom predstihu naplánovať procesy, materiálové a personálne vstupy rastlinnej prvovýroby. Plánovať je možné na úroveň jednotlivých činností respektíve dávok. Správny plán nákladov dáva manažérovi informáciu o nákladovosti výrobného procesu ku konkrétnemu dátumu. Nákladovosť možno sledovať na parcelu, skupinu parciel, plodinu, podnik a holding.    Využitím modulu je umožnené  naplánovanie toku financií   a rezerv tak, aby bol optimalizovaný chod podniku.

Duálna evidencia

Slúži na simuláciu prevádzkového hospodárskeho výsledku. Informuje o odchýlkach od plánovaných procesov, umožňuje prijímať operatívne rozhodnutia v reálnom čase na základe vývoja aktuálnej situácie vo výrobe.

sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak