Modul umožňuje jednoduchým, prehľadným a užívateľsky príjemným spôsobom evidovať  kompletný súbor činností poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby v súlade s platnými zákonmi, smernicami a nariadeniami platnými v Slovenskej republike a Európskej Únii. Prísnosť a rozsiahlosť legislatívnych požiadaviek  prenáša na prvovýrobcov vysoké nároky na komplexnosť spracovania agronomickej evidencie, musia dbať aj na dodržiavanie zákonných poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok a podmienok hospodárenia pre farmárov v reálnom prostredí. Úlohou  softvéru je zjednodušiť a zautomatizovať agronomickú administratívu, obsiahnuť čo najširšiu oblasť legislatívneho rámca , informovať o obmedzeniach vyplývajúcich z právnych predpisov pre jednotlivé agronomické zásahy, a tým poskytnúť agronómom priestor pre prácu v teréne. Pre manažment podniku poskytuje modul cenné informácie o rentabilite pestovaných plodín, pracovnom výkone jednotlivých zamestnancov, či spotrebe hnojív a prípravkov na ochranu rastlín.  Modul pracuje okrem iného aj s nasledujúcimi funkcionalitami:

Správna farmárska prax

Zabezpečí, aby zaevidované činnosti boli v súlade s princípom trvalej udržateľnosti obhospodarovanej pôdy v dobrom poľnohospodárskom stave v praxi. Program logickými a legislatívnymi krížovými kontrolami pri plánovaní činností v rastlinnej výrobe upozorní užívateľa na potenciálne porušenie legislatívnych noriem, ktoré je možné vhodnými opatreniami pozmeniť tak, aby vykonávané činnosti boli v súlade s uvedenou normou.

Modul Pozemky | Skeagis

Denník pasenia

Umožňuje na základe evidencie a kategorizácie pasúcich sa zvierat v stádach  prepočet prijatých a odobratých živín na jednotlivých parcelách pri pasení, prenos týchto dát do knihy honov. Je prepojený s modulom Zvieratá.

Sklady

Pre precízne vedenie príjmov a výdajov osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín je vhodné zadávať ich výdaj na parcelu prostredníctvom modulu Sklady.  Zadaním činnosti a množstva použitého hnojiva, osiva či prostriedkov na ochranu rastlín program automaticky odráta uvedené množstvo zo skladu a vygeneruje výdajku.  Tento modul podporuje aj prepojenie s ekonomickými softvérmi CODEX, HELIOS, SIDUS.

Ekonomika Parcely | SKEAGIS s.r.o

Ekonomika parcely

Pri evidencii materiálových vstupov , pri ktorých je možné stanoviť výšku nákladov, napríklad cena osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín užívateľ získava cennú informáciu o nákladovosti výroby  v reálnom čase a umožňuje mu prijímať operatívne rozhodnutia vedúce k vyššej ziskovosti. Na základe predpokladanej úrody a predpokladanej ceny jej finalizácie dáva prehľad o celkovej ekonomickej bilancii konkrétnej parcely, skupiny parciel , či plodiny.

Krížové kontroly

V module sú zapracované kontroly dodržiavania podmienok stanovených zákonmi a nariadeniami v rámci ochrany životného prostredia, ľudí, zvierat a rastlín a životných podmienok zvierat, ktoré sú podmienkou pre vyplatenie plnej výšky priamych platieb. Nastavené sú logické a legislatívne kontroly tak, aby užívateľa informovali a upozornili na možné porušenie zákona, vyhlášky, normy či nariadenia platného podľa legislatívy Slovenskej republiky a EÚ. Užívateľ je komplexne informovaný o obmedzeniach na jednotlivých kultúrnych dieloch a hospodárenie vie prispôsobiť tak , aby nedošlo k porušeniu legislatívy podľa Nariadenia vlády 342/2014 Z. z ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Zelená kniha

Aplikácie prípravkov sú kontrolované podľa aktuálne platného Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín vydávaného ÚKSUP-om.

Agrochemické skúšanie pôdy

Program umožňuje prenos digitálnych dát z agrochemického skúšania pôdy.  Následne má užívateľ možnosť na základe výsledkov skúšania prispôsobiť plán hnojenia tak, aby minimalizoval náklady na hnojivá a maximalizoval produkciu.

Pozemky | SKEAGIS s.r.o

BPEJ

V programe sú zapracované informácie o BPEJ na kultúrnych dieloch.

Formulár o spotrebe použitých hnojív a prípravkov na ochranu rastlín pre ÚKSUP

Formulár je možné vyplniť a odkontrolovaný  programom Skeagis odoslať priamo do štátnej aplikácie ÚKSÚP. Dáta sú pred odoslaním skontrolované voči platnej legislatíve, čo zabráni zaslaniu chybných, nesprávnych dát. Zároveň je možné priamo z programu vytlačiť požadované tlačivá a prílohy podľa aktuálne platnej legislatívy pri kontrolách kontrolných orgánov ako PPA, ÚKSUP, MŽP SR, SPF.

Technologická Karta Plodiny | SKEAGIS s.r.o

Plánovanie rastlinnej výroby, Technologická karta plodiny TKP

Dáva príležitosť v dostatočnom časovom predstihu naplánovať procesy, materiálové a personálne vstupy rastlinnej prvovýroby. Plánovať je možné na úroveň jednotlivých činností respektíve dávok. Správny plán nákladov dáva manažérovi informáciu o nákladovosti výrobného procesu ku konkrétnemu dátumu. Nákladovosť možno sledovať na parcelu, skupinu parciel, plodinu, podnik a holding.    Využitím modulu je umožnené  naplánovanie toku financií   a rezerv tak, aby bol optimalizovaný chod podniku.

Duálna evidencia

Slúži na simuláciu prevádzkového hospodárskeho výsledku. Informuje o odchýlkach od plánovaných procesov, umožňuje prijímať operatívne rozhodnutia v reálnom čase na základe vývoja aktuálnej situácie vo výrobe.

sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak