Modul Kataster nehnuteľností umožňuje pracovať s katastrálnymi údajmi. V prehľadnej forme spracováva údaje z listov vlastníctva a umožňuje ich vizualizáciu na mape. Poskytuje vstupné informácie pre modul Nájomné zmluvy.

Základné informácie:

 • prepojenie písomného a mapového operátu
 • zoznam vlastníkov nehnuteľností, C parcely, E parcely, LV a Evidenčných  listov
 • čísla C a E parciel
 • zoznam vlastníkov a parciel  na LV
 • druh pôdy
 • zoznam parciel s vlastníkmi
 • LV s podrobným členením podľa parciel, mien vlastníkov
 • zoznam vlastníkov v katastrálnom území
 • zobrazenie všetkých parciel vlastníka
 • zoznam parciel a vlastníkov pod vybraným územím
 • členenie parciel podľa druhu pôdy
 • zobrazenie vybraných parciel v mape
 • inventarizácia neznámych vlastníkov
 • výmera parciel podľa druhu pôdy
 • výmera parciel neznámych vlastníkov, známych vlastníkov a v správe SPF

Integrovaný import dát

Modul Kataster Nehnuteľností | Skeagis
Priestorová Vizualizácia Údajov | Skeagis

Pre správne fungovanie riadenia pôdnej agendy je nutné disponovať aktuálnymi katastrálnymi dátami. Cieľom  funkcie je užívateľom poľnohospodárskej pôdy uľahčiť kontrolu aktuálnosti katastrálnych dát pre uzatváranie nájomného vzťahu a vedenie predpísanej evidencie. Doplnkový modul Integrovaný import dát umožňuje porovnávanie LV s katastrálnym portálom niekoľkokrát do roka. Vďaka modulu sú k dispozícii aktuálne údaje o vlastníkoch nehnuteľností, C a E parcelách a listoch vlastníctva. Po porovnaní údajov program upozorní na nájomnú zmluvu, pri ktorej po porovnaní údajov došlo k zmene.

 • kontrola zmlúv bez nutnosti prepočtu
 • upozornenie na nájomnú zmluvu, u ktorej došlo po porovnaní katastrálnych údajov k zmene
 • porovnanie údajov na LV v rôznych časových obdobiach
 • zobrazenie vlastníkov, u ktorých došlo po porovnaní údajov k najväčším zmenám
 • kontrola predkupného práva
 • prevod majetku podľa mena vlastníka alebo vyznačením viacerých LV
 • monitorovanie zmien na vybraných LV

Integrovaný import dát+

Rozšírená licencia IID + umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a spoluvlastník nehnuteľnosti tak môže včas vzniesť námietku voči neoprávnenému zápisu nového vlastníka na sledovaný list vlastníctva.

 • monitorovanie vybraných LV
 • monitorovanie všetkých LV zvolenej organizácie alebo vlastníka nehnuteľností,
 • upozornenie na zmeny prostredníctvom mailu a oznámením v programe,
 • upozornenie už pri zápise plomby na LV,
 • prenos zmien na LV do programu a archivácia zmien,
 • vyznačenie zmien na LV, u ktorých nastala zmena priamo v programe.

Výkup pôdy

Doplnkový modul výkup pôdy je významnou pomôckou pri výkupe pôdy v katastrálnom území. Umožňuje generovať podklady pre vlastníka pôdy, zmluvné strany aj štátne inštitúcie na zápis do katastra nehnuteľností. Po uskutočnení predaja slúži modul ako evidenčný nástroj nakúpených parciel a monitoring správnosti prevodu nehnuteľností voči katastru.

 • hromadné generovanie  zmlúv na základe zvoleného územia
 • zobrazenie záujmových parciel na mape
 • zobrazenie výmery záujmových parciel pod LPIS, v KD, podľa druhu pôdy
 • príprava podkladov pre spoluvlastníkov na uplatnenie predkupného práva
 • príprava podkladov pre kúpnu zmluvu
 • príprava podkladov pre návrh na vklad
 • kontroluje zmeny vo výmere vlastníctva
 • kontroluje zápis v katastri nehnuteľností
Grafické a Tlačové Výstupy Informácií | Skeagis
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak